Privacybeleid voor zorgprofessionals

V1.0/ 2022-05-02
Dit privacybeleid ("Beleid") is uitsluitend bestemd voor zorgprofessionals (partners, cliënten, potentiële cliënten of werknemers van bestaande en toekomstige partners, gebruikers van Tilak Healthcare-producten en de daarmee verband houdende diensten) en beschrijft de persoonsgegevens die Tilak Healthcare van u kan verzamelen in uw hoedanigheid als zorgprofessional tijdens interacties met u, alsook het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt en de rechten die u mag uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De onderneming die verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens (zoals in Deel A hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met dit Beleid is Tilak Healthcare S.A.S, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk, Verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Indien u online en/of via de interface van één van de medische hulpmiddelen van Tilak Healthcare met Tilak Healthcare communiceert, neem dan ook kennis van het privacybeleid dat op de websites van Tilak Healthcare beschikbaar is.

Uw vertrouwen is essentieel en Tilak Healthcare doet er alles aan om te zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd zijn.
A. Persoonsgegevens
'Persoonsgegevens' omvatten alle gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct en indirect kan worden geïdentificeerd. Tilak Healthcare kan Persoonsgegevens verzamelen wanneer u vragen stelt aan of communiceert met Tilak Healthcare, tijdens vergaderingen en seminars georganiseerd door Tilak Healthcare en/of zijn partners, of wanneer u bepaalde evenementen, beurzen, programma's of activiteiten bijwoont van Tilak Healthcare. De Persoonsgegevens waar het om gaat, worden rechtstreeks door u of door derden verstrekt, bijvoorbeeld partners van Tilak Healthcare, gezondheidsautoriteiten of -organisaties, of worden verkregen via openbaar beschikbare betrouwbare bronnen (zoals Clinical Trials.gov, PubMed).

Wanneer we verwijzen naar 'Verwerking' van Persoonsgegevens, bedoelen we alle gebruik van uw Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, doorsturen en verwijderen daarvan. De Persoonsgegevens die Tilak verwerkt, omvatten uw achternaam, voornaam, geslacht, e-mailadres en/of postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, gegevens over de uitoefening van uw beroep (bijv. takenpakket en functiebenaming, bij artsen, beroepsnummer, opleiding, specialisaties, diploma's, publicaties, congresactiviteiten, biografieën, deelname aan klinisch onderzoek), naam van de praktijk, adres en contactgegevens van uw praktijk/ziekenhuis/instelling/gezondheidszorgcentrum en het bijbehorende registratienummer, bijbehorende team, uw digitale legitimatiegegevens die nodig zijn voor toegang tot de diensten en applicaties van Tilak Healthcare (bijv. inloggegevens, toegangsrechten, wachtwoorden, uw IP-adres, online identificatiemiddelen/cookies, logbestanden, datum en tijd van toegang en inloggen, beeld- of geluidsopnamen zoals van videobewaking wanneer u zich in onze gebouwen bevindt), gegevens van uw gebruikersprofiel of gegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt via formulieren en vragenlijsten.
B. Gebruik van Persoonsgegevens en rechtsgrond hiervoor
Tilak Healthcare verwerkt Persoonsgegevens:

Voor het uitvoeren van overeenkomsten of precontractuele maatregelen (art. 6(1)(b) AVG) om:

 • Met u te communiceren in het kader van een contractuele of precontractuele relatie. Verwerking door Tilak Healthcare is nodig voor een goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om stappen te ondernemen in het kader van een contract.
 • Op verzoeken van u te reageren en u efficiënt van dienst te zijn. De Verwerking door Tilak Healthcare voor dit doel is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst met u of om stappen te ondernemen in het kader van een overeenkomst en voor de gebruikers van ons product.
 • Strategische en onderzoeksdoeleinden te behalen. We zullen bijvoorbeeld samenwerken met Key Opinion Leaders ('KOLs') zodat we beter onderlegde en objectieve beslissingen kunnen nemen. De Verwerking door Tilak Healthcare voor dit doel is nodig voor een goede uitvoering van de met zulke KOLs gesloten overeenkomst.
 • Onze Gebruiksvoorwaarden en andere wettelijke rechten te handhaven, aan toepasselijke wet- en regelgeving en verzoeken van overheids- en/of regelgevende instanties te voldoen, bijv. zorgen voor de traceerbaarheid en de naleving van verplichtingen zoals gegevensverzameling voor materiovigilantie en rapportage, en te voldoen aan de branchenormen en ons beleid.

Indien noodzakelijk voor de legitieme belangen die Tilak Healthcare nastreeft (art. 6(1)(f) AVG) om:

 • De kwaliteit van uw interacties met Tilak Healthcare en de producten, toepassingen en diensten van Tilak Healthcare te verbeteren door die aan te passen aan uw behoeften dankzij de Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt via enquêtes en vragenlijsten. Het is ons legitieme belang de Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt via enquêtes en vragenlijsten te verwerken om meer inzicht te krijgen in uw mening over en interesse in onze producten, diensten en toepassingen, zodat we die kunnen aanpassen aan uw behoeften.
 • Auditactiviteiten uit te voeren. De Verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op het rechtmatige belang van Tilak Healthcare bij het uitvoeren van audits om te verifiëren en ervoor te zorgen dat de interne processen van Tilak Healthcare naar behoren functioneren en in overeenstemming zijn met onze interne protocollen.
 • Voor statistische doeleinden of om onderhoudsactiviteiten uit te voeren. Dit is gebaseerd op ons legitieme belang om u de best mogelijke service te bieden, waaronder bijvoorbeeld het uitvoeren van ondersteunende activiteiten voor producten en/of diensten, en het vaststellen en oplossen van bugs en servicefouten.
 • Een reorganisatie, fusie, verkoop, cessie, overdracht of andere afstoting van Tilak Healthcare-bedrijfsactiviteiten voor te bereiden, uit te voeren en te verwezenlijken. Het is ons legitiem belang onze bedrijfsactiviteiten te reorganiseren in overeenstemming met onze behoeften en doelstellingen, en die te verkopen, toe te wijzen of over te dragen aan een derde partij met wie wij daartoe een contractuele overeenkomst hebben gesloten.
 • Uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het gebruik van onze producten en diensten.
 • Het is ons legitiem belang uw Persoonsgegevens te gebruiken om illegale activiteiten of ongeoorloofde toegang tot onze sites, faciliteiten of door gebruik van onze producten en diensten te voorkomen. en
 • Beveiligingsmaatregelen te treffen en fraude te voorkomen en op te sporen:

- om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens van u en uw patiënt te waarborgen, verzamelt Tilak Healthcare uw Persoonsgegevens om uw toegang tot of gebruik van bepaalde producten, diensten en informatie te valideren. Dit omdat bepaalde producten, diensten en informatie alleen geschikt of toegankelijk mogen zijn voor personen die aan bepaalde kwalificatiecriteria (licentie) of andere criteria voldoen. In zulke gevallen kan Tilak Healthcare mogelijk controleren of u aan deze criteria voldoet;

- voor een veilige omgeving te zorgen op evenementen, faciliteiten of netwerken van ons;

- uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om contact met u op te nemen in geval van gegevenscorruptie als gevolg van een bug of misbruik van een product en/of diensten, om mogelijke problemen met uw account op te lossen.

Voor Verwerking die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6(1)(c) AVG):

 • Tilak Healthcare in staat stellen om zijn activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de beste praktijken binnen de zorgsector op het gebied van wettelijke, reglementaire en ethische verplichtingen, in het bijzonder die van toepassing zijn op transparantie (waaronder de betaling van vergoedingen, reis- en verblijfkosten en andere kosten), juridische procedures, gerechtelijk bevelen, verzoeken van de overheid); en
 • Elk ander doel dat door de wet en/of de autoriteiten wordt verplicht. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze reglementaire en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld wanneer om Persoonsgegevens wordt gevraagd door een autoriteit ter ondersteuning van de validatie, de ontwikkeling en/of de terugbetaling van onze producten en diensten.

Als u toestemming hebt gegeven (art. 6(1)(a) AVG):

 • U voorzien van communicatie over Tilak Healthcare-producten en -diensten, wetenschappelijke/gezondheidsgerelateerde onderwerpen en uitnodigingen voor evenementen of promotionele bijeenkomsten zoals wetenschappelijke evenementen of conferenties (digitaal of anderszins) die, als we uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben, kunnen worden gepersonaliseerd op basis van uw vakgebied en professionele interesses. De Verwerking van uw Persoonsgegevens is dan gebaseerd op uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Om bovenstaande doeleinden te vervullen, moet Tilak Healthcare mogelijk Persoonsgegevens openbaarmaken, overdragen of anderszins delen met andere entiteiten. In het algemeen kunnen we persoonsgegevens op de volgende manier vrijgeven, overdragen aan of anderszins delen met:

 • Personeel van Tilak Healthcare en daaraan gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Dienstverleners van Tilak Healthcare met als doel het leveren van bepaalde diensten zoals gegevensanalyse, gegevenstechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, audits en andere diensten;
 • Bedrijven waarmee Tilak Healthcare samenwerkt bij de gezamenlijke ontwikkeling, distributie, promotie en/of marketing van bepaalde producten of diensten, of zakelijke partners (indien van toepassing);
 • Nationale en/of internationale rechtbanken of overheidsinstanties, toezichthoudende instanties; en
 • Advocaten, tussenpersonen en adviseurs in verband met een verkoop of overdracht van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of activa.

Wanneer Tilak Healthcare diensten uitbesteedt, zal het ervoor zorgen dat de serviceprovider of zakenpartner verplicht wordt adequate gegevensbeschermings- en beveiligingsmaatregelen te treffen en te handhaven en de toepasselijke privacywetgeving na te leven.
C. Beveiliging van Persoonsgegevens en Bewaartermijn
De beveiliging van Persoonsgegevens om verlies, vernietiging, verduistering of wijziging daarvan te voorkomen, is een belangrijk punt van zorg voor Tilak Healthcare, dat structurele, technische en administratieve maatregelen treft om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Tilak Healthcare bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De bepaling van de bewaartermijn door Tilak Healthcare is gebaseerd op de volgende criteria: (i) de duur van de relatie met u, gedurende welke u toegang hebt tot de website en/of de dashboards van Tilak Healthcare, mits wettelijke of reglementaire verplichtingen geen andere bewaartermijn opleggen; (ii) de duur van een wettelijke verplichting van Tilak Healthcare of (iii) de aanbevolen bewaartermijn met het oog op de status van Tilak Healthcare als fabrikant van medische hulpmiddelen (de van toepassing zijnde verjaringstermijn, procesvoering of reglementair onderzoek). Aan het eind van de bewaartermijn worden uw Persoonsgegevens uit onze actieve systemen verwijderd.
D. Grensoverschrijdende overdracht
De verzamelde Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in alle landen waar Tilak Healthcare een filiaal of infrastructuur heeft of waar Tilak Healthcare dienstverleners inschakelt, inclusief de Verenigde Staten.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens overdragen naar landen (i) buiten de EER of naar (ii) landen die niet worden beschouwd als landen waar dezelfde mate van bescherming van Persoonsgegevens wordt geboden als binnen de EER , zullen we redelijke en passende wettelijke en veiligheidsmaatregelen treffen en waarborgen implementeren om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Dergelijke waarborgen omvatten het gebruik van de laatst goedgekeurde modelcontractclausules van de Europese Commissie met de ontvangende partij.
E. Beoordelingen
Tilak Healthcare kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging waarover wij u moeten informeren, waarvoor wij u toestemming moeten vragen of als de wijziging op een andere manier van belang voor u is, zorgen wij ervoor dat u de relevante informatie ontvangt ruim voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.
F. Uw rechten
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u een van uw persoonlijke rechten wilt uitoefenen, waaronder:

 • Uw recht op inzage: U hebt het recht om inzage te vragen in uw Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om bepaalde informatie te ontvangen over de Verwerking van Persoonsgegevens en toegang tot die gegevens. Let op: er zijn uitzonderingen op dit recht.
 • Uw recht op rectificatie: Als de Persoonsgegevens die wij van u hebben onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om te verzoeken om correctie.
 • Uw recht op vergetelheid: Onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer we uw gegevens niet meer nodig hebben of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing), kunt u ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.
 • Uw recht op beperking van de Verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen de Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die Persoonsgegevens betwist of bezwaar tegen ons maakt.
 • Uw recht op dataportabiliteit: U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt (in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm) te verkrijgen en die elders te hergebruiken of ons te vragen deze over te dragen aan een derde partij van uw keuze.
 • Uw recht om bezwaar te maken: U kunt ons vragen te stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens, en dat zullen we doen als we:

- op ons eigen of andermans legitieme belang vertrouwen bij het verwerken van uw Persoonsgegevens, behalve als we dwingende juridische gronden voor de Verwerking kunnen aantonen; of

- Bij Verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

In het geval dat u bezwaar maakt tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om toegang te verlenen tot het productdashboard of de gevraagde diensten, is Tilak Healthcare niet in staat u toegang te geven tot het betreffende dashboard of u deze diensten te verlenen.

 • Uw recht om toestemming in te trekken: Als we uw (uitdrukkelijke) toestemming gebruiken als rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, dan hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat de intrekking van uw toestemming niet van invloed is op de wettigheid van enige Verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking.

Neem contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Tilak Healthcare via dpo@tilakhealthcare.com of stuur ons een brief op het volgende adres: Tilak Healthcare S.A.S, 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk, contact@tilakhealthcare.com , tel. 33 1 85 73 27 02. In alle verzoeken moet de gevraagde actie worden gespecificeerd.

Als we gerede twijfel hebben over uw identiteit, behoudt Tilak Healthcare zich het recht voor uw identiteit te verifiëren voordat uw verzoek wordt ingewilligd.

Houd er rekening mee dat Tilak Healthcare sommige Persoonsgegevens mogelijk moet bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die zijn geïnitieerd voorafgaand aan het verzoek tot wijziging of verwijdering.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw land, regio of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in Frankrijk is de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (https://www.cnil.fr). De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en).