Gebruiksvoorwaarden
OdySight®

v.2.0/ 2022-05-02

Voor het gebruik van de OdySight®-applicatie van Tilak Healthcare SAS ("Tilak Healthcare")
met domicilie in 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel te Parijs B 820 343 044
contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORALEER U DE ODYSIGHT®-APPLICATIE GEBRUIKT

Door deze Applicatie (inclusief de versie voor beperkt gebruik) te downloaden en te gebruiken, stemt u in met deze OdySight®-gebruiksvoorwaarden.

OdySight®-applicatie ("Applicatie") betekent de OdySight®-applicatie voor mobiele apparatuur, een medisch hulpmiddel.

Dat aan u ("u" of "Gebruiker") ter beschikking is gesteld door Tilak Healthcare op voorschrift van uw zorgprofessional en die u een breed scala aan diensten biedt, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de toegang tot de Applicatie, zelftesten om een controle op afstand van visuele parameters mogelijk te maken, het verzamelen en doorsturen van testresultaten en waarschuwingen naar het dashboard van uw zorgprofessional (tezamen de "Diensten").

In afwachting van het voorschrijven van de Applicatie door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, hebt u toegang tot de beperkte versie van OdySight® om bepaalde zelftests van visuele parameters uit te voeren. Die toegang is beperkt tot uw gebruik van OdySight in afwachting van de beslissing van de zorgprofessional om de toegang tot de Applicatie te bevestigen of te weigeren op basis van zijn/haar eigen beslissing. Om alle twijfel weg te nemen: Tilak Healthcare zal geen testresultaten verzamelen of overdragen aan uw zorgprofessional. De toegang tot de beperkte versie van OdySight is beperkt tot een maximum van tien (10) kalenderdagen. Na het verstrijken van deze periode of de beslissing van de zorgprofessional om de Applicatie niet voor te schrijven, wordt uw toegang tot de beperkte versie van OdySight beëindigd zonder enige bijkomende kennisgeving, schadeloosstelling of vergoeding van welke aard dan ook.

Voor de eenvoud worden verwijzingen naar de termen Applicatie en Diensten (met uitzondering van de overdracht en analyse van gegevens en waarschuwingen) in de rest van deze Gebruiksvoorwaarden geacht ook de beperkte versie van OdySight® en de bijbehorende beperkte diensten te omvatten.

De Applicatie wordt gratis ter beschikking gesteld voor uitsluitend gebruik door de Gebruiker op het slimme apparaat (tablet of smartphone) van de Gebruiker (elk een "Apparaat") zodra het verbonden is met internet, op voorwaarde dathet Apparaat voldoet aan de minimale technische kenmerken om de werking van de Applicatie mogelijk te maken, beschikbaar met de lijst van compatibele Apparaten op https://odysight.app/faq-nl/overzicht-van-apparaten-die-compatibel.

HOUD ER REKENING MEE DAT DE APPLICATIE NIET AANGEPAST IS VOOR
  • GEBRUIKERS MET EEN BINOCULAIRE GEZICHTSSCHERPTE VAN MINDER DAN 3/10 (0.5 logMAR; 20/63), OF
  • GEBRUIKERS MET EPILEPTIE
  • gebruikers met een monoculaire gezichtsscherpte van minder dan 0,10 in beide ogen
Definities
“Inhoud”: betekent alle elementen van de Applicatie en/of de Diensten waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, ontwerpen, tekeningen, grafische voorstellingen, materialen, programma’s, schema’s, databanken, software, alle berichten of informatiebestanddelen, fictieve personages, namen, thema’s, objecten, artikelen, informatie, teksten, documenten, diagrammen, afbeeldingen, foto’s, muziek of geluiden, video’s, audio, audiovisuele effecten, de opstelling daarvan, en alle andere elementen die afzonderlijk of gecombineerd deel uitmaken van de Applicatie, samen met alle hieraan verbonden intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op het bovenstaande.

“Gegevens”: betekent alle informatie en gegevens die verzameld worden door of namens de zorgprofessional van de Gebruiker en/of ingevuld worden door de Gebruiker en/of verzameld worden door de Applicatie. De Gegevens kunnen Persoonlijke Informatie omvatten.

"Persoonlijke informatie": dit is informatie, alleen of in combinatie met andere informatie, die u identificeert of die gebruikt kan worden om u of uw persoonlijke kenmerken te identificeren, zoals uw naam, contactinformatie of informatie over uw gezondheid die door uw zorgprofessional of namens hem/haar verzameld wordt en/of door de Applicatie doorgegeven wordt.
1. Aanvaarding
Uw toegang tot de Applicatie en uw gebruik van de Diensten vallen onder deze Gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetgeving.

Lees en kijk deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig na vooraleer u de Applicatie gebruikt.

Het Privacybeleid, beschikbaar op https://odysight.app/privacypolicy-app maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en wordt door middel van verwijzing hierin opgenomen.

U verklaart en garandeert dat al uw gegevens waar en juist zijn en betrekking hebben op u en niet op een andere persoon.

Door het vakje aan te vinken en de Applicatie te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden zonder beperking hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Applicatie onmiddellijk te verlaten.

Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor om, indien het een geldige reden heeft om dit te doen, deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en te herzien. De datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Als Tilak Healthcare deze Gebruiksvoorwaarden op een manier wijzigt die een wezenlijk effect heeft op de Gebruiker, dan zal Tilak Healthcare een dergelijke wijziging via de Applicatie kenbaar maken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht en bindend zodra de Gebruiker de Applicatie en/of de Diensten na een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken. We moedigen de Gebruikers aan om deze pagina regelmatig na te kijken om de dan geldende en toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te lezen. Indien u de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardbaar vindt, dan gaat u ermee akkoord om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Applicatie en de Diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Tilak Healthcare met betrekking tot het gebruik van de Applicatie, de Diensten en de Inhoud.

Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en garandeert u dat u het recht, het gezag en het vermogen hebt om akkoord te gaan met en u te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en dat het u niet verboden is om de Diensten of een deel ervan te gebruiken.
2. Registratie van een account
De Applicatie is alleen verkrijgbaar op voorschrift van een arts. Op voorschrift krijgt de Gebruiker een toegangscode die per automatisch tekstbericht wordt verstuurd (zonder kosten voor u). Toestemming voor automatische tekstberichten en herroeping van toestemming staan verder uitgewerkt in het Privacybeleid. De Applicatie wordt gedownload via de daarvoor bestemde online winkel op het Apparaat. U moet een account aanmaken in de Applicatie om toegang te krijgen tot de Diensten. Bij de registratie moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen die aan uw account zullen worden gekoppeld. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Applicatie-account en u zult een ander persoon niet toestaan uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten. U bent verantwoordelijk voor het invullen van het formulier en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Als u denkt dat de veiligheid van uw accountgegevens in gevaar is, dient u onmiddellijk uw gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen via de accountinstellingen en meteen Tilak Healthcare op de hoogte te stellen. Tilak Healthcare is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker of via de account van de Gebruiker.

Deze versie van de Applicatie wordt gratis verstrekt (indien dit niet langer het geval zou zijn, dient de Gebruiker hier uitdrukkelijk mee in te stemmen), maar het is mogelijk dat de Gebruiker standaardtarieven of kosten worden aangerekend door providers van (mobiele) telefonie of andere partijen die niet verbonden zijn met Tilak Healthcare voor het downloaden of gebruiken van de Applicatie of daaraan gerelateerde sms-berichten.

De Gebruiker kan het gebruik van de Applicatie en/of de Diensten onderbreken en/of de Applicatie op elk moment verwijderen.

De Gebruiker kan ook om schrapping van zijn/haar account, telefoonnummer en/of Gegevens vragen door een schriftelijke kennisgeving gericht aan dpo@tilakhealthcare.com. Als u uw toestemming voor het ontvangen van verdere tekstberichten hebt ingetrokken, zal Tilak Healthcare een laatste automatisch gekozen tekstbericht sturen om uw verzoek tot opt-out te bevestigen.
3. Gebruik van de diensten
3.1 Wanneer u gebruik maakt van de Applicatie, de Diensten en/of de Inhoud, bent u als enige verantwoordelijk voor het volgende:
  • ervoor zorgen dat u de recentste beschikbare versie van de Applicatie gebruikt;
  • eventuele schade aan uw Apparaat, en elk verlies of beschadiging van informatie die u op het Apparaat opslaat, ten gevolge van het gebruik van de Applicatie of de Inhoud of de interactie van deze Applicatie of deze Inhoud met andere applicaties of programma’s die u eventueel downloadt of gebruikt;
  • het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle Persoonlijke Informatie waaronder persoonlijke identificatienummers, accountinformatie, wachtwoorden en dergelijke met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie of de Inhoud of de Persoonlijke Informatie die u eventueel op uw Apparaat opslaat;
  • het gebruik van Gegevens en Waarschuwingen die door de Applicatie gegenereerd worden;
  • het handhaven van de fysieke beveiliging van uw Apparaat.
Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor kosten, verliezen of schade die u oploopt doordat u deze verantwoordelijkheden niet nageleefd hebt.

3.2 De Gegevens en waarschuwingen van de Gebruiker worden, en de Gebruiker stemt daar uitdrukkelijk mee in, door de Applicatie naar het dashboard van de zorgprofessional (en zijn medische team) gestuurd, zodat zij de evaluatie van de pathologie van de Gebruiker kunnen volgen.

Zorgprofessionals en hun medische teams zijn gebonden door het medisch geheim en specifieke deontologische regels.

De zorgprofessional van de Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor het verzamelen en de juistheid van de gegevens van de Gebruiker, de beoordeling en het gebruik of misbruik van de Gegevens en de Waarschuwingen die uit de Diensten worden verkregen en de behandelingsbeslissingen of anderszins. De zorgprofessional van de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten en normen voor de beroepsuitoefening die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde of een ander relevant beroep in de gezondheidszorg.

3.3 Tilak Healthcare zal zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verlenen van de Diensten aan de Gebruiker.

De Gebruiker erkent dat bij de Diensten ook externe netwerkoperatoren betrokken zijn en daarom kan Tilak Healthcare de ononderbroken levering van de Diensten en de voortdurende online beschikbaarheid ervan niet garanderen.
4. Eigendom en gebruiksbeperkingen
De Diensten, de Applicatie, de Inhoud, de handelsmerken, logo’s en handelsnamen afgebeeld in de Applicatie en alle intellectuele of industriële eigendomsrechten (waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, rechten op de Applicatie als databank) zijn exclusief eigendom van Tilak Healthcare.

De commerciële reproductie, distributie of verzending van een deel of delen van de Applicatie en/of de Inhoud of van de informatie die op welke manier dan ook daarin is opgenomen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tilak Healthcare.

De Gebruiker krijgt een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie te geven licentie om de Applicatie op één enkel Apparaat te downloaden en om de Diensten en de Inhoud, uitsluitend voor een persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken, logo’s en andere eigendomsvermeldingen intact blijven. Het gebruik van de Inhoud voor een niet-persoonlijk of commercieel gebruik is ten strengste verboden.

Om deze beperkte licentie te kunnen toekennen, moet de Gebruiker instemmen met al deze Gebruiksvoorwaarden en ze naleven. Elk ander gebruik van de materialen, de Inhoud en de Applicatie, waaronder reproductie (voor andere doeleinden dan hierboven beschreven), wijziging, distributie of herpublicatie is ten strengste verboden en is een schending van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare.

U mag de Applicatie en/of de Inhoud niet verdelen, verkopen, leasen, uitlenen of overmaken, of de Diensten anderszins exploiteren, noch de Applicatie en/of de Inhoud wijzigen, veranderen of aanpassen, waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, vertalen, decompileren, reverse engineeren, uit elkaar halen of er afgeleide werken van maken. Bovendien mag u geen software gebruiken voor het ontwikkelen, ontwerpen, produceren, fabriceren, verkopen en/of verdelen van een product. U staat evenmin derden toe om het bovenstaande te doen.

Elk gebruik van de Applicatie of de Diensten dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare en van derden schenden.

De Applicatie kan links bevatten naar websites of bronnen van derden die geen deel uitmaken van de Applicatie. U stemt ermee in dat Tilak Healthcare niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze websites en bronnen waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, hun beschikbaarheid of de inhoud en informatie die ze verstrekken. De opname van bronnen van derden, waaronder links naar websites van derden, in de Applicatie, impliceert niet dat Tilak Healthcare deze bronnen goedkeurt.

Tilak Healthcare kan (maar is hier niet toe verplicht) het volgende doen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden:
  • uw gebruik van de Diensten onderzoeken in de mate dat Tilak Healthcare dit passend acht om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, overheidsverzoeken of juridische procedures;
  • uw toegang tot de Applicatie opschorten of beëindigen indien uw zorgprofessional besloten heeft de Applicatie niet voor te schrijven of verzuimt deze voor te schrijven of na de vaststelling van Tilak Healthcare dat u deze Gebruiksvoorwaarden geschonden heeft.
5. Vrijwaring
De wetten en voorschriften verschillen van land tot land en daarom is elk gebruik van de Applicatie op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid in uw eigen land.

De Applicatie is niet bedoeld als hulpmiddel voor diagnostische controle of enige behandelingsdoeleinden.

De Applicatie en de Inhoud bieden geen volledige medische informatie. Het doel van de Applicatie is hulp bieden bij het gesprek met uw zorgprofessional en is geen vervanging van een dergelijk gesprek; u moet altijd volledige medische informatie inwinnen bij uw eigen of een andere zorgprofessional. Mocht u een medische aandoening hebben, ga dan onmiddellijk naar uw eigen zorgprofessional. Deze Applicatie biedt geen gepersonaliseerde medische diagnose of patiëntspecifiek behandelingsadvies.

Door voortdurend gebruik te maken van de Diensten kan de Gebruiker informatie over zijn/haar ziekte verzamelen of krijgen; de Diensten zouden moeten bijdragen tot een grotere bewustwording van de Gebruiker. De analyse van de Gegevens en waarschuwingen die door de Applicatie en/of als resultaat van de Diensten worden gegenereerd, is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en zijn/haar zorgprofessional. De Applicatie en/of de Diensten kunnen een medisch consult niet vervangen. De Diensten zijn geen aanbeveling en zullen ook niet als zodanig worden beschouwd. Tilak Healthcare trekt geen conclusies uit de gegenereerde Gegevens en waarschuwingen en doet geen aanbevelingen.

De informatie en hulpmiddelen die Tilak Healthcare via de Diensten ter beschikking stelt, worden uitsluitend ter informatie verstrekt. DE DIENSTEN ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE BEDOELD ALS DIAGNOSTISCHE DIENST OF PLATFORM, NOCH OM ZEKERHEID TE BIEDEN MET BETREKKING TOT EEN DIAGNOSE, NOCH OM EEN BEPAALDE THERAPIE AAN TE BEVELEN OF ANDERSZINS TER VERVANGING VAN HET KLINISCHE OF PROFESSIONELE OORDEEL VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL.

DE GEBRUIKER MAG ZICH NIET OP DE APPLICATIE, DE INHOUD, de bekomen gegevens en resultaten BASEREN ALS ZIJNDE PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, NOCH DE DIENSTEN GEBRUIKEN TER VERVANGING VAN EEN RELATIE MET ZIJN/Haar ZORGPROFESSIONAL OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL. VOOR GEZONDHEIDSPROBLEMEN, WAARONDER BESLISSINGEN IN VERBAND MET MEDICATIE EN ANDERE BEHANDELINGEN, dienen de gebruikers steeds hun gekwalificeerde zorgprofessionals te raadplegen of, IN ERNSTIGE GEVALLEN, ONMIDDELLIJK MEDISCHE NOODHULP TE ZOEKEN. ALS U VRAGEN HEBT OVER UW GEZONDHEIDS- OF OOGAANDOENINGEN, NEEM DAN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET UW ERKENDE ZORGPROFESSIONAL.

De Applicatie, Diensten en Inhoud (die aan verandering onderhevig is) worden verstrekt "AS IS" en "AS AVAILABLE" EN ZONDER ENIGE VERKLARING, TERMIJN, VOORWAARDE OF GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET (EN WANNEER IMPLICIET DOOR DE WET, DE KLANT OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE, DE DIENST EN/OF DE INHOUD DAARVAN. Hoewel Tilak Healthcare, in zijn hoedanigheid van Ontwikkelaar, zich inspant om ervoor te zorgen dat de Inhoud binnen de Applicatie correct is, wijst Tilak Healthcare, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle verklaringen, voorwaarden of garanties van welke aard dan ook af met betrekking tot de nauwkeurigheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid, verhandelbaarheid of volledigheid van de Inhoud en/of Gegevens. Daarom kan en zal Tilak Healthcare juridisch, financieel of medisch niet verantwoordelijk worden gesteld voor beslissingen die met gebruikmaking van zijn algoritmen, rekenmachines en vergelijkingen zijn genomen.

Tilak Healthcare WIJST EVENEENS UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE APPLICATIE EN DE INHOUD. voor zover MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT ER GEEN ENKELE IMPLICIETE, UITDRUKKELIJKE OF WETTELIJKE GARANTIE GEGEVEN WAARONDER, zonder zich hiertoe te beperken, GARANTIES OP HET NIET-SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOMSTITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE, MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE, DE INHOUD EN/OF DE DIENSTEN.

TILAK HEALTHCARE SLUIT ELKE VERKLARING OF GARANTIE UIT DAT DE INFORMATIE IN DE APPLICATIE VRIJ VAN DEFECTEN ZAL ZIJN. DE GEBRUIKER DRAAGT ALLE KOSTEN EN RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT ZIJN/HAAR GEBRUIK VAN DE APPLICATIE.

voor zover MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, SLUIT TILAK HEALTHCARE ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN de applicatie, DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD.

Tilak healthcarE GARANDEERT DE VEILIGHEID OF VERTROUWELIJKHEID VAN DE OP UW APPARAAT OPGESLAGEN GEGEVENS NIET. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, EN DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR AL UW COMMUNICATIE EN INTERACTIES MET UW ZORGPROFESSIONAL. U BEGRIJPT DAT TILAK HEALTHCARE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OPNEEMT VOOR HET SCREENEN VAN EEN GEBRUIKER VAN DE APPLICATIE EN DAT TILAK HEALTHCARE EVENMIN GEBRUIKSERINHOUD CONTROLEERT OF ER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OPNEEMT. TILAK HEALTHCARE VERSTREKT GEEN MEDISCH ADVIES EN TILAK HEALTHCARE ONDERSCHRIJFT OF BEVEELT GEEN SPECIFIEKE PRODUCTEN, GEBRUIKERS VAN PRODUCTEN, THERAPIEen, TESTS, ZORGPROFESSIONALS, BEROEPEN UIT DE GEZONDHEIDSSECTOR OF ADVIEZEN AAN.
6. Wijziging en beeindiging
U stemt ermee in dat Tilak Healthcare in bepaalde omstandigheden, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden en zonder voorafgaande kennisgeving, de volledige functionaliteit (of een deel ervan) van de Applicatie en/of de Diensten (of een deel ervan) tijdelijk of permanent kan wijzigen, onderbreken, stopzetten, of wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan de Applicatie en/of de Inhoud aan kan brengen of uw Gegevens kan verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om één van de volgende redenen (die niet uitsluitend bedoeld zijn): (a) inbreuken op of schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere daarin opgenomen overeenkomsten of richtlijnen), (b) verzoeken door wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u, (d) de stopzetting of de materiële wijziging van de Diensten (of een deel ervan), (e) technische of beveiligingskwesties- of problemen, (f) langere perioden van inactiviteit, en/of (g) uw betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten. U aanvaardt dat alle beëindigingen uitsluitend naar eigen goeddunken van Tilak Healthcare gebeuren, en Tilak Healthcare is ten aanzien van u of van derden niet aansprakelijk voor de beëindiging van uw account of van uw toegang tot de Diensten.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verliezen of schade die u oploopt als gevolg van de wijziging, onderbreking of stopzetting van de volledige functionaliteit (of een deel ervan) van de Applicatie of de Inhoud, tenzij deze veroorzaakt zijn door een handeling of nalatigheid van Tilak Healthcare.
7. Beperking van aansprakelijkheid
voor zover MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL NOCH tilak healthcare, NOCH EEN VAN HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, HET VERLIES VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE gegevens, WAARSCHUWINGEN, INHOUD, DIENSTEN EN/OF DE APPLICATIE WAARONDER, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, indirecte of gevolgschade of -verlies, verlies van gegevens, INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING OF VERLIES VAN EEN KANS, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN VORDERINGEN VAN DERDEN, GEBREK AAN MEDISCH ADVIES OF ONVOLDOENDE GESPECIALISEERDE OPVOLGING DOOR EEN ZORGPROFESSIONAL, ZELFS ALS tilak heathcare OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE EN/OF EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAREN.
8. Vergoeding
U GAAT ERMEE AKKKOORD OM IEDEREEN BIJ tILAK HEALTHCARE EN HAAR KADERLEDEN, DIRECTEUReN, werknemers, agenten, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE vorderingeN, GEDINGEN OF AANSPRAKEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN REGELINGEN, waaronder, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, REDELIJKE KOSTEN VOOR JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE BIJSTAND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF NAAR VERLUIDT VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT DE DIENSTEN OF GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF DE INHOUD OF UW SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
9. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid
Tilak Healthcare (als Verwerkingsverantwoordelijke) zal uw Persoonsgegevens verwerken met als doel u toegang te verlenen tot de Applicatie en deze te gebruiken, alsook voor de levering van de Diensten. U hebt het recht om uw recht van toegang, rectificatie, wissen, bezwaar tegen verwerking, profilering en/of geautomatiseerde besluiten, beperking van de verwerking en, in voorkomend geval, gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@tilakhealthcare.com. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de overeenkomstige toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) of het Belgische Agentschap voor gegevensbescherming (www.dataprotectionauthority.be). Het Privacybeleid, te vinden op https://odysight.app/privacypolicy-app, bevat nadere informatie over het gebruik en de verwerking van de Gegevens van de Gebruiker door Tilak Healthcare. U erkent dat het Privacybeleid integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

Niettegenstaande het bovenstaande en tenzij anders is bepaald in het Privacybeleid, is alle niet-Persoonlijke Informatie die u aan Tilak Healthcare overmaakt vanaf of over de Applicatie via elektronische gegevenstransmissie of anderszins, inclusief eventuele vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, niet-vertrouwelijk en gelden er voor u geen eigendomsrechten op en wordt deze als dusdanig behandeld. Alle informatie, uitgezonderd de Persoonlijke Informatie van de Gebruiker, mag voor om het even welk doel worden gebruikt, met inbegrip van reproductie; bekendmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posten. Het staat Tilak Healthcare vrij om ideeën, concepten en knowhow, of technieken die vervat zitten in communicatie die u vanaf of over de Applicatie naar Tilak Healthcare stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten.
10. Toepasselijk recht
Tilak Healthcare sluit alle verklaringen en garanties uit dat de Diensten, de Applicatie en/of de Inhoud beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties dan België, of dat ze voldoen aan de wettelijke of regelgevende vereisten van dergelijke locaties. De toegang van de Gebruiker tot de Diensten is geheel op eigen risico en op eigen initiatief van de Gebruiker en de Gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving.
Met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie ervan geldt het Frans recht als toepasselijk recht, zonder rekening te houden met de bepalingen ervan inzake wetsconflicten.

Als online bedrijf is Tilak Healthcare verplicht u als klant te informeren over het platform voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution-platform, ODR-platform) van de Europese Commissie.

Via het ODR-platform kunnen consumenten hun klacht indienen via een centrale site, die de klacht dan doorstuurt naar de juiste alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Wanneer consumenten een klacht indienen op het ODR-platform, treden de entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) op als scheidsrechters tussen de partijen om het geschil te beslechten.
Eventuele geschillen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden, die niet door minnelijk overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan en beslecht door bemiddeling via het bemiddelingsplatform van de Europese Unie dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alle geschillen, vorderingen en oorzaken van rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, de Applicatie of de Diensten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank in de woon- of verblijfplaats van de Gebruiker.
11. Scheidbaarheid
Als een van de bepalingen of een deel van een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, dan worden de geldigheid en de afdwingbaarheid van het afdwingbare deel van een dergelijke bepaling en/of de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed.

Tilak Healthcare en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.
AppStore® is een handelsmerk van Apple Inc.

iOS® is een handelsmerk van Cisco Inc.