Gebruiksvoorwaarden
OdySight®

v. 1.0/ 2021-12-16
Voor het gebruik van de OdySight®-applicatie van Tilak Healthcare SAS ("Tilak Healthcare")
met domicilie in 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel te Parijs B 820 343 044
contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORALEER U DE ODYSIGHT®-APPLICATIE GEBRUIKT

Door deze Applicatie te downloaden en te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden van OdySight®.

De Applicatie betekent de OdySight®-applicatie voor mobiele apparaten.

Tilak Healthcare stelt u ("u" of "Gebruiker") de Applicatie ter beschikking op voorschrift van uw zorgprofessional en biedt u een breed scala aan diensten waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, de toegang tot de Applicatie, zelftesten om visuele parameters op afstand te kunnen monitoren, het verzamelen en overdragen van testresultaten en waarschuwingen naar het dashboard van uw zorgprofessional (gezamenlijk, de "Diensten".)

De Applicatie wordt gratis ter beschikking gesteld, uitsluitend voor het gebruik van de Gebruiker op het slimme apparaat- tablet of smartphone (elk een "Apparaat") van de Gebruiker, zodra deze met het internet verbonden is op voorwaarde dat het Apparaat aan de minimale technische kenmerken voldoet om de werking van de Applicatie mogelijk te maken, beschikbaar bij de lijst met compatibele Apparaten op https://odysight.app/faq-nl/overzicht-van-apparaten-die-compatibel.

HOUD ER REKENING MEE DAT DE APPLICATIE NIET AANGEPAST IS VOOR

  • GEBRUIKERS MET EEN BINOCULAIRE GEZICHTSSCHERPTE VAN MINDER DAN 3/10 (0.5 LOGMAR; 20/63), OF
  • GEBRUIKERS MET EPILEPTIE
Definities
"Inhoud": betekent alle elementen van de Applicatie en/of de Diensten waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, ontwerpen, tekeningen, grafische voorstellingen, materialen, programma's, schema's, databanken, software, alle berichten of informatiebestanddelen, fictieve personages, namen, thema's, objecten, artikelen, informatie, teksten, documenten, diagrammen, afbeeldingen, foto's, muziek of geluiden, video's, audio, audiovisuele effecten, de opstelling daarvan, en alle andere elementen die afzonderlijk of gecombineerd deel uitmaken van de Applicatie, samen met alle hieraan verbonden intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op het bovenstaande.

"Gegevens": betekent alle informatie en gegevens die verzameld worden door of namens de zorgprofessional van de Gebruiker en/of ingevuld worden door de Gebruiker en/of verzameld worden door de Applicatie. De Gegevens kunnen Persoonlijke Informatie omvatten.

"Persoonlijke Informatie": betekent informatie op zichzelf of gecombineerd met andere informatie, die uzelf identificeert of kan worden gebruikt om uzelf of uw persoonlijke kenmerken te identificeren, zoals uw naam, contactgegevens of informatie over uw gezondheid die door uw zorgprofessional verzameld wordt en/of door de Applicatie overgemaakt wordt.
1. Aanvaarding
Uw toegang tot de Applicatie en uw gebruik van de Diensten vallen onder deze Gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetgeving.

Lees en kijk deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig na vooraleer u de Applicatie gebruikt.

Het Privacybeleid, dat beschikbaar is op https://odysight.app/privacypolicy-app maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en wordt hierin geïntegreerd door ernaar te verwijzen.

U verklaart en garandeert dat al uw gegevens waar en juist zijn en betrekking hebben op u en niet op een andere persoon.

Door het vakje aan te vinken en de Applicatie te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden zonder beperking hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Applicatie onmiddellijk te verlaten.

Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor om, indien het een geldige reden heeft om dit te doen, deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en te herzien. De datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Als Tilak Healthcare deze Gebruiksvoorwaarden op een manier wijzigt die een wezenlijk effect heeft op de Gebruiker, dan zal Tilak Healthcare een dergelijke wijziging via de Applicatie kenbaar maken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht en bindend zodra de Gebruiker de Applicatie en/of de Diensten na een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken. We moedigen de Gebruikers aan om deze pagina regelmatig na te kijken om de dan geldende en toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te lezen. Indien u de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardbaar vindt, dan gaat u ermee akkoord om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Applicatie en de Diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Tilak Healthcare met betrekking tot het gebruik van de Applicatie, de Diensten en de Inhoud.

Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en garandeert u dat u het recht, het gezag en het vermogen hebt om akkoord te gaan met en u te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en dat het u niet verboden is om de Diensten of een deel ervan te gebruiken.
2. Registratie van een account
De Applicatie is enkel beschikbaar op voorschrift van een zorgprofessional. Op voorschrift krijgt de Gebruiker een toegangscode die namens de zorgprofessional per automatische sms (zonder dat dit voor u kosten met zich meebrengt) aan de Gebruiker wordt gestuurd. De instemming met automatische sms'jes en de intrekking van de instemming worden in het Privacybeleid verder beschreven. Om toegang tot de Diensten te krijgen moet u op de Applicatie een account registreren. De Applicatie moet via de juiste onlinewinkel op het Apparaat gedownload worden. Voor de registratie dient u een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren die aan uw account worden gekoppeld. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de account op uw Applicatie en u mag niet toestaan dat een andere persoon uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder en via uw account plaatsvinden. Als u van mening bent dat de veiligheid van uw accountinformatie in het gedrang is gebracht, dan moet u onmiddellijk uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen via de functie accountinstellingen en Tilak Healthcare onverwijld op de hoogte brengen. Tilak Healthcare is niet aansprakelijk voor de ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker of via de account van de Gebruiker.

Deze versie van de Applicatie wordt gratis aangeboden (mocht dit niet langer het geval zijn, dan moet de Gebruiker hiermee uitdrukkelijk akkoord gaan), maar mogelijk kunnen draadloze aanbieders, telefoonmaatschappijen of andere partijen die niet met Tilak Healthcare verbonden zijn, wel standaardtarieven of kosten factureren aan de Gebruiker voor het downloaden of het gebruik van de Applicatie of voor daarmee verband houdende sms'jes.

De Gebruiker kan op elk ogenblik het gebruik van de Applicatie en/of de Diensten onderbreken en/of de Applicatie verwijderen.

De Gebruiker kan ook vragen om zijn/haar Gebruikersaccount, het telefoonnummer en/of de Gegevens van de Gebruiker te verwijderen, mits een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan dpo@tilakhealthcare.com. Indien u uw toestemming voor het ontvangen van verdere sms'jes hebt ingetrokken, dan zal Tilak Healthcare nog één laatste automatisch sms'je sturen om uw afmeldingsverzoek te bevestigen.
3. Gebruik van de diensten
3.1 Wanneer u gebruik maakt van de Applicatie, de Diensten en/of de Inhoud, bent u als enige verantwoordelijk voor het volgende:

  • ervoor zorgen dat u de recentste beschikbare versie van de Applicatie gebruikt;
  • eventuele schade aan uw Apparaat, en elk verlies of beschadiging van informatie die u op het Apparaat opslaat, ten gevolge van het gebruik van de Applicatie of de Inhoud of de interactie van deze Applicatie of deze Inhoud met andere applicaties of programma's die u eventueel downloadt of gebruikt;
  • het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle Persoonlijke Informatie waaronder persoonlijke identificatienummers, accountinformatie, wachtwoorden en dergelijke met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie of de Inhoud of de Persoonlijke Informatie die u eventueel op uw Apparaat opslaat;
  • het gebruik van Gegevens en Waarschuwingen die door de Applicatie gegenereerd worden;
  • het handhaven van de fysieke beveiliging van uw Apparaat.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor kosten, verliezen of schade die u oploopt doordat u deze verantwoordelijkheden niet nageleefd hebt.

3.2 De Gegevens en de Waarschuwingen in verband met de Gebruiker worden door de Applicatie verzonden, en de Gebruiker gaat daar hierbij uitdrukkelijk mee akkoord, naar het dashboard van de zorgprofessional van de Gebruiker, opdat hij/zij de evaluatie van de pathologie van de Gebruiker zou kunnen opvolgen.

De Zorgprofessional van de Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de verzameling en correctheid van de Gegevens van de Gebruiker, de beoordeling en het gebruik of misbruik van de Gegevens en Waarschuwingen die van de Diensten verkregen worden en de beslissingen met betrekking tot de behandeling of anderszins. De Zorgprofessional van de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar naleving van alle wetten en normen van beroepsuitoefening die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde of een ander relevant beroep in de gezondheidszorg.

3.3 Tilak Healthcare zal de toepasselijke wet- en regelgeving naleven met betrekking tot haar levering van de Diensten aan de Gebruiker. De Gebruiker erkent dat bij de Diensten ook externe netwerkoperatoren betrokken zijn en daarom kan Tilak Healthcare de ononderbroken levering van de Diensten en de voortdurende online beschikbaarheid ervan niet garanderen.
4. Eigendom en gebruiksbeperkingen
De Diensten, de Applicatie, de Inhoud, de handelsmerken, logo's en handelsnamen afgebeeld in de Applicatie en alle intellectuele of industriële eigendomsrechten (waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, rechten op de Applicatie als databank) zijn exclusief eigendom van Tilak Healthcare.

De commerciële reproductie, distributie of verzending van een deel of delen van de Applicatie en/of de Inhoud of van de informatie die op welke manier dan ook daarin is opgenomen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tilak Healthcare.

De Gebruiker krijgt een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie te geven licentie om de Applicatie op één enkel Apparaat te downloaden en om de Diensten en de Inhoud, uitsluitend voor een persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken, logo's en andere eigendomsvermeldingen intact blijven. Het gebruik van de Inhoud voor een niet-persoonlijk of commercieel gebruik is ten strengste verboden.

Om deze beperkte licentie te kunnen toekennen, moet de Gebruiker instemmen met al deze Gebruiksvoorwaarden en ze naleven. Elk ander gebruik van de materialen, de Inhoud en de Applicatie, waaronder reproductie (voor andere doeleinden dan hierboven beschreven), wijziging, distributie of herpublicatie is ten strengste verboden en is een schending van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare.

U mag de Applicatie en/of de Inhoud niet verdelen, verkopen, leasen, uitlenen of overmaken, of de Diensten anderszins exploiteren, noch de Applicatie en/of de Inhoud wijzigen, veranderen of aanpassen, waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, vertalen, decompileren, reverse engineeren, uit elkaar halen of er afgeleide werken van maken. Bovendien mag u geen software gebruiken voor het ontwikkelen, ontwerpen, produceren, fabriceren, verkopen en/of verdelen van een product. U staat evenmin derden toe om het bovenstaande te doen.

Elk gebruik van de Applicatie of de Diensten dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare en van derden schenden.

De Applicatie kan links bevatten naar websites of bronnen van derden die geen deel uitmaken van de Applicatie. U stemt ermee in dat Tilak Healthcare niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze websites en bronnen waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, hun beschikbaarheid of de inhoud en informatie die ze verstrekken. De opname van bronnen van derden, waaronder links naar websites van derden, in de Applicatie, impliceert niet dat Tilak Healthcare deze bronnen goedkeurt.

Tilak Healthcare kan (maar is hier niet toe verplicht) het volgende doen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden:

  • uw gebruik van de Diensten onderzoeken in de mate dat Tilak Healthcare dit passend acht om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, overheidsverzoeken of juridische procedures;
  • uw toegang tot de Applicatie schorsen of beëindigen nadat Tilak Healthcare heeft vastgesteld dat u deze Gebruiksvoorwaarden geschonden hebt.
5. Vrijwaring
De Wet- en regelgeving verschilt van land tot land en daarom is het gebruik van de Applicatie op eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid.

De Applicatie dient niet als apparaat voor het monitoren van een diagnose, noch voor behandelingsdoeleinden.

De Applicatie en de Inhoud verstrekken geen volledige medische informatie. De Applicatie dient om u te helpen wanneer u met uw zorgprofessional praat en vervangt dergelijke gesprekken niet; u dient steeds volledige medische informatie in te winnen bij uw eigen zorgprofessional of bij een andere zorgprofessional. Als u een medische aandoening hebt, raadpleeg dan onverwijld uw eigen zorgprofessional. Deze Applicatie biedt geen gepersonaliseerde medische diagnose of behandelingsadvies voor een specifieke patiënt.

Door voortdurend gebruik te maken van de Diensten kan de Gebruiker informatie verzamelen of krijgen over zijn/haar ziekte; de Diensten moeten het bewustzijn van de Gebruiker helpen te vergroten. De analyse van de Gegevens en Waarschuwingen die door de Applicatie gegenereerd worden en/of uit de Diensten voortvloeien is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en zijn/haar zorgprofessional. De Applicatie en/of de Diensten kunnen geen medische consultatie vervangen. De Diensten worden niet en mogen niet als medisch advies beschouwd worden. Tilak Healthcare trekt geen conclusies uit de gegenereerde Gegevens en Waarschuwingen en doet geen medische aanbevelingen.

De informatie en hulpmiddelen die Tilak Healthcare via de Diensten ter beschikking stelt, worden uitsluitend ter informatie verstrekt. DE DIENSTEN ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE BEDOELD ALS DIAGNOSTISCHE DIENST OF PLATFORM, NOCH OM ZEKERHEID TE BIEDEN MET BETREKKING TOT EEN DIAGNOSE, NOCH OM EEN BEPAALDE THERAPIE AAN TE BEVELEN OF ANDERSZINS TER VERVANGING VAN HET KLINISCHE OF PROFESSIONELE OORDEEL VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL.

DE GEBRUIKER MAG ZICH NIET OP DE APPLICATIE, DE INHOUD, DE BEKOMEN GEGEVENS EN RESULTATEN BASEREN ALS ZIJNDE PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, NOCH DE DIENSTEN GEBRUIKEN TER VERVANGING VAN EEN RELATIE MET ZIJN/HAAR ZORGPROFESSIONAL OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL.
VOOR GEZONDHEIDSPROBLEMEN, WAARONDER BESLISSINGEN IN VERBAND MET MEDICATIE EN ANDERE BEHANDELINGEN, DIENEN DE GEBRUIKERS STEEDS HUN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONALS TE RAADPLEGEN OF, IN ERNSTIGE GEVALLEN, ONMIDDELLIJK MEDISCHE NOODHULP TE ZOEKEN. ALS U VRAGEN HEBT OVER UW GEZONDHEIDS- OF OOGAANDOENINGEN, NEEM DAN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET UW ERKENDE ZORGPROFESSIONAL.


DE APPLICATIE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD (DIE KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN) WORDEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" GELEVERD EN ZONDER OM HET EVEN WELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE (VOORTVLOEIEND UIT DE WET, UIT DE GEWOONTE OF ANDERSZINS) VERKLARING, VOORWAARDE, OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE, DE DIENST EN/OF DE INHOUD ERVAN. HOEWEL TILAK HEALTHCARE ER IN HAAR ROL VAN ONTWIKKELAAR PROBEERT VOOR TE ZORGEN DAT DE INHOUD IN DE APPLICATIE JUIST IS, WIJST TILAK HEALTHCARE, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ALLE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AF MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, ADEQUAATHEID, VERKOOPBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD EN/OF DE GEGEVENS. DAAROM KAN EN ZAL TILAK HEALTHCARE NIET WETTELIJK, FINANCIEEL OF MEDISCH VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR OP BASIS VAN HAAR ALGORITMEN, REKENMACHINES EN VERGELIJKINGEN GENOMEN BESLISSINGEN.

TILAK HEALTHCARE WIJST EVENEENS UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE APPLICATIE EN DE INHOUD. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT ER GEEN ENKELE IMPLICIETE, UITDRUKKELIJKE OF WETTELIJKE GARANTIE GEGEVEN WAARONDER, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, GARANTIES OP HET NIET-SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOMSTITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE, MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE, DE INHOUD EN/OF DE DIENSTEN.

TILAK HEALTHCARE SLUIT ELKE VERKLARING OF GARANTIE UIT DAT DE INFORMATIE IN DE APPLICATIE VRIJ VAN DEFECTEN ZAL ZIJN. DE GEBRUIKER DRAAGT ALLE KOSTEN EN RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT ZIJN/HAAR GEBRUIK VAN DE APPLICATIE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, SLUIT TILAK HEALTHCARE ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE, DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD.

TILAK HEALTHCARE GARANDEERT DE VEILIGHEID OF VERTROUWELIJKHEID VAN DE OP UW APPARAAT OPGESLAGEN GEGEVENS NIET. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, EN DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR AL UW COMMUNICATIE EN INTERACTIES MET UW ZORGPROFESSIONAL. U BEGRIJPT DAT TILAK HEALTHCARE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OPNEEMT VOOR HET SCREENEN VAN EEN GEBRUIKER VAN DE APPLICATIE EN DAT TILAK HEALTHCARE EVENMIN GEBRUIKSERINHOUD CONTROLEERT OF ER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OPNEEMT. TILAK HEALTHCARE VERSTREKT GEEN MEDISCH ADVIES EN TILAK HEALTHCARE ONDERSCHRIJFT OF BEVEELT GEEN SPECIFIEKE PRODUCTEN, GEBRUIKERS VAN PRODUCTEN, THERAPIEEN, TESTS, ZORGPROFESSIONALS, BEROEPEN UIT DE GEZONDHEIDSSECTOR OF ADVIEZEN AAN.
6. Wijziging en beeindiging
U stemt ermee in dat Tilak Healthcare in bepaalde omstandigheden, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden en zonder voorafgaande kennisgeving, de volledige functionaliteit (of een deel ervan) van de Applicatie en/of de Diensten (of een deel ervan) tijdelijk of permanent kan wijzigen, onderbreken, stopzetten, of wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan de Applicatie en/of de Inhoud aan kan brengen of uw Gegevens kan verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om één van de volgende redenen (die niet uitsluitend bedoeld zijn): (a) inbreuken op of schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere daarin opgenomen overeenkomsten of richtlijnen), (b) verzoeken door wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u, (d) de stopzetting of de materiële wijziging van de Diensten (of een deel ervan), (e) technische of beveiligingskwesties- of problemen, (f) langere perioden van inactiviteit, en/of (g) uw betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten. U aanvaardt dat alle beëindigingen uitsluitend naar eigen goeddunken van Tilak Healthcare gebeuren, en Tilak Healthcare is ten aanzien van u of van derden niet aansprakelijk voor de beëindiging van uw account of van uw toegang tot de Diensten.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verliezen of schade die u oploopt als gevolg van de wijziging, onderbreking of stopzetting van de volledige functionaliteit (of een deel ervan) van de Applicatie of de Inhoud, tenzij deze veroorzaakt zijn door een handeling of nalatigheid van Tilak Healthcare.
7. Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL NOCH TILAK HEALTHCARE, NOCH EEN VAN HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, HET VERLIES VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE GEGEVENS, WAARSCHUWINGEN, INHOUD, DIENSTEN EN/OF DE APPLICATIE WAARONDER, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF -VERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING OF VERLIES VAN EEN KANS, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN VORDERINGEN VAN DERDEN, GEBREK AAN MEDISCH ADVIES OF ONVOLDOENDE GESPECIALISEERDE OPVOLGING DOOR EEN ZORGPROFESSIONAL, ZELFS ALS TILAK HEATHCARE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE EN/OF EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAREN.
8. Vergoeding
U GAAT ERMEE AKKKOORD OM IEDEREEN BIJ TILAK HEALTHCARE EN HAAR KADERLEDEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE VORDERINGEN, GEDINGEN OF AANSPRAKEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN REGELINGEN, WAARONDER, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, REDELIJKE KOSTEN VOOR JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE BIJSTAND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF NAAR VERLUIDT VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT DE DIENSTEN OF GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF DE INHOUD OF UW SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
9. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid
Tilak Healthcare verwerkt uw Persoonlijke informatie (als verantwoordelijke voor de verwerking) om u toegang te verlenen tot de Applicatie en deze te laten gebruiken, alsmede voor het leveren van de Diensten. U beschikt over de volgende rechten en kunt deze uitoefenen: uw recht op toegang, verbetering, wissen, bezwaar maken tegen verwerking, profilering en/of geautomatiseerde beslissingen, beperking van de verwerking en, indien van toepassing, gegevensportabiliteit, door het volgend e-mailadres aan te schrijven: dpo@tilakhealthcare.com. Evenzo hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zoals de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) of het Belgisch bureau voor gegevensbescherming (www.dataprotectionauthority.be). Het Privacybeleid, dat beschikbaar is op https://odysight.app/privacypolicy-app biedt meer informatie over het gebruik en de verwerking van de Gebruikersgegevens door Tilak Healthcare. U erkent dat het Privacybeleid integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

Niettegenstaande het bovenstaande en tenzij anders is bepaald in het Privacybeleid, is alle niet-Persoonlijke Informatie die u aan Tilak Healthcare overmaakt vanaf of over de Applicatie via elektronische gegevenstransmissie of anderszins, inclusief eventuele vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, niet-vertrouwelijk en gelden er voor u geen eigendomsrechten op en wordt deze als dusdanig behandeld. Alle informatie, uitgezonderd de Persoonlijke Informatie van de Gebruiker, mag voor om het even welk doel worden gebruikt, met inbegrip van reproductie; bekendmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posten. Het staat Tilak Healthcare vrij om ideeën, concepten en knowhow, of technieken die vervat zitten in communicatie die u vanaf of over de Applicatie naar Tilak Healthcare stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten.
10. Toepasselijk recht
Tilak Healthcare sluit alle verklaringen en garanties uit dat de Diensten, de Applicatie en/of de Inhoud beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties dan België, of dat ze voldoen aan de wettelijke of regelgevende vereisten van dergelijke locaties. De toegang van de Gebruiker tot de Diensten is geheel op eigen risico en op eigen initiatief van de Gebruiker en de Gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving.

Met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie ervan geldt het Frans recht als toepasselijk recht, zonder rekening te houden met de bepalingen ervan inzake wetsconflicten.

Als online bedrijf is Tilak Healthcare verplicht om u als klant te informeren over het Platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) van de Europese Commissie. Via het ODR-platform kunnen consumenten via een centrale site hun klacht indienen, van waaruit de klacht naar de juiste Alternatievegeschillenbeslechtingsregeling (ADR) wordt doorgestuurd. Wanneer consumenten een klacht indienen op het ODR-platform, dan treden de instanties voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) op als arbiters tussen de partijen om het geschil op te lossen.
Eventuele geschillen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden die niet via een minnelijke schikking kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan en beslecht worden door bemiddeling via het bemiddelingsplatform van de Europese Unie dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alle geschillen, schadeclaims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, de Applicatie of de Diensten zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank in het rechtsgebied waar de Gebruiker verblijft of zijn/haar woonplaats heeft.
11. Scheidbaarheid
Als een van de bepalingen of een deel van een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, dan worden de geldigheid en de afdwingbaarheid van het afdwingbare deel van een dergelijke bepaling en/of de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed.

Tilak Healthcare en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.
AppStore® is een handelsmerk van Apple Inc.

iOS® is een handelsmerk van Cisco Inc.