Gebruiksvoorwaarden
OdySight®

v.1.0/ 2022-05-02
Voor het gebruik van de applicatie OdySight® van Tilak Healthcare SAS ('Tilak Healthcare')
gevestigd te 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel Parijs B 820 343 044
contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DE ODYSIGHT®-APPLICATIE GEBRUIKT

Door deze Applicatie (inclusief de versie voor beperkt gebruik) te downloaden en te gebruiken, stemt u in met deze OdySight®-gebruiksvoorwaarden.

Met de OdySight®-applicatie ('Applicatie') wordt de OdySight®-applicatie voor mobiele apparaten bedoeld, een applicatie die u ('u' of 'Gebruiker') ter beschikking is gesteld door Tilak Healthcare op voorschrift van uw zorgprofessional, en die u een breed scala aan diensten biedt, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, toegang tot de Applicatie, zelftesten om controle op afstand van visuele parameters mogelijk te maken, en het verzamelen en doorsturen van testresultaten en meldingen naar het dashboard van uw zorgprofessional (tezamen de 'Diensten').

In afwachting van het voorschrijven van de Applicatie door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, hebt u toegang tot de beperkte versie van OdySight® om bepaalde zelftests van visuele parameters uit te voeren. Die toegang is beperkt tot uw gebruik van OdySight in afwachting van de beslissing van de zorgprofessional om toegang tot de Applicatie te bevestigen. De zorgprofessional kan deze toegang ook weigeren. Voor alle duidelijkheid: tijdens het gebruik van de beperkte versie van OdySight zal Tilak Healthcare geen testresultaten verzamelen noch overdragen aan uw zorgprofessional. De toegang tot de beperkte versie van OdySight is beperkt tot een maximum van tien (10) kalenderdagen. Na het verstrijken van deze periode of de beslissing van de zorgprofessional om de Applicatie niet voor te schrijven, wordt uw toegang tot de beperkte versie van OdySight beëindigd zonder enige bijkomende kennisgeving, schadeloosstelling of vergoeding van welke aard dan ook.

Voor het gemak worden verwijzingen naar de begrippen Applicatie en Diensten (met uitzondering van de overdracht en analyse van Gegevens en Meldingen) in de rest van deze Gebruiksvoorwaarden geacht zowel de volledige als de beperkte versie van OdySight® en de bijbehorende beperkte diensten te omvatten.

De Applicatie wordt gratis ter beschikking gesteld uitsluitend voor gebruik door de Gebruiker op het slimme apparaat (tablet of smartphone) van de Gebruiker (elk een 'Apparaat') zodra dat verbonden is met internet, op voorwaarde dathet Apparaat voldoet aan de minimale technische vereisten om de werking van de Applicatie mogelijk te maken. Deze zijn te raadplegen op de lijst met compatibele Apparatuur via https://odysight.app/faq-nl/overzicht-van-apparaten-die-compatibel.

LET OP: DE APPLICATIE IS NIET GESCHIKT VOOR

  • GEBRUIKERS MET EEN BINOCULAIRE GEZICHTSSCHERPTE VAN MINDER DAN 3/10 (0,5 LOGMAR; 20/63),
  • GEBRUIKERS MET EEN MONOCULAIRE GEZICHTSSCHERPTE VAN MINDER DAN 1/10 VAN BEIDE OGEN, OF
  • GEBRUIKERS MET EPILEPSIE.
Definities
'Melding': kennisgeving die door de Applicatie wordt gegenereerd en naar het Apparaat van uw zorgprofessional wordt verstuurd.

'Inhoud': alle elementen van de Applicatie en/of de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp, tekening, grafische weergaven, materialen, programma's, schema's, database, software, alle berichten en items met informatie, fictieve tekens, namen, thema' s, objecten, artikel, informatie, tekst, document, diagram, afbeelding, beeld, muziek of geluiden, video, audio, audiovisuele effecten, rangschikking daarvan en alle andere elementen die afzonderlijk of in combinatie deel uitmaken van de Applicatie, samen met alle gerelateerde intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van het bovenstaande.

'Gegevens': alle informatie en gegevens zoals verzameld door of namens de zorgprofessional van de Gebruiker en/of ingevuld door de Gebruiker en/of verzameld door de Applicatie. Gegevens kunnen ook Persoonsgegevens omvatten.

'Persoonlijke informatie': dit is informatie, alleen of in combinatie met andere informatie, die u identificeert of die gebruikt kan worden om u of uw persoonlijke kenmerken te identificeren, zoals uw naam, contactinformatie of informatie over uw gezondheid die door uw zorgprofessional of namens hem/haar verzameld wordt en/of door de Applicatie doorgegeven wordt.
1. Aanvaarding
Uw toegang tot de Applicatie en het gebruik van de Diensten zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u gebruikmaakt van de Applicatie.

Het Privacybeleid, beschikbaar via https://odysight.app/privacypolicy-app maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en is door middel van verwijzing hierin opgenomen.

U verklaart en garandeert dat al uw Gegevens die u in de Applicatie deelt waarheidsgetrouw en correct zijn en betrekking hebben op u en niet op andere personen.

Door het vakje aan te vinken en de Applicatie te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden zonder beperking hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Als u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden moet u deze Applicatie onmiddellijk verlaten.

Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor om, indien het daartoe een geldige reden heeft, deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en te herzien. De datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Als Tilak Healthcare deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt op een manier die wezenlijke gevolgen heeft voor de Gebruiker, zal Tilak Healthcare deze wijziging melden binnen de Applicatie. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk van kracht en bindend op het moment dat de Gebruiker de Applicatie en/of de Diensten blijft gebruiken na een dergelijke kennisgeving. Gebruikers worden aangemoedigd deze pagina regelmatig te controleren en de dan geldende en toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te lezen. Als de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor u niet aanvaardbaar zijn, stemt u ermee in onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Applicatie en de Diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden en het hierboven vermelde Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Tilak Healthcare met betrekking tot het gebruik van de Applicatie, de Diensten en de Inhoud.

Door de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u het recht, de bevoegdheid en de hoedanigheid hebt om met deze Gebruiksvoorwaarden in te stemmen en ze na te leven, en dat het u niet verboden is de Diensten of een deel daarvan te gebruiken.
2. Registratie van een account
De Applicatie is alleen verkrijgbaar op voorschrift van een arts. Op voorschrift krijgt de Gebruiker een toegangscode die per automatisch tekstbericht wordt verstuurd (zonder kosten voor u). Toestemming voor automatische tekstberichten en herroeping van toestemming staan verder uitgewerkt in het Privacybeleid. De Applicatie wordt gedownload via de daarvoor bestemde online winkel op het Apparaat. U moet een account aanmaken in de Applicatie om toegang te krijgen tot de Diensten. Bij de registratie moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen die aan uw account zullen worden gekoppeld. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Applicatie-account en u zult een ander persoon niet toestaan uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten. U bent verantwoordelijk voor het invullen van het formulier en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Als u denkt dat de veiligheid van uw accountgegevens in gevaar is, dient u onmiddellijk uw gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen via de accountinstellingen en meteen Tilak Healthcare op de hoogte te stellen. Tilak Healthcare is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker of via de account van de Gebruiker.

Deze versie van de Applicatie wordt gratis verstrekt (indien dit niet langer het geval zou zijn, dient de Gebruiker hier uitdrukkelijk mee in te stemmen), maar het is mogelijk dat de Gebruiker standaardtarieven of kosten worden aangerekend door providers van (mobiele) telefonie of andere partijen die niet verbonden zijn met Tilak Healthcare voor het downloaden of gebruiken van de Applicatie of daaraan gerelateerde sms-berichten.

De Gebruiker kan het gebruik van de Applicatie en/of de Diensten onderbreken en/of de Applicatie op elk moment verwijderen.

De Gebruiker kan ook verzoeken om zijn/haar account, telefoonnummer en/of Gegevens te wissen, door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan dpo@tilakhealthcare.com. Als u uw toestemming voor het ontvangen van verdere tekstberichten hebt ingetrokken, zal Tilak Healthcare een laatste automatisch gekozen tekstbericht sturen om uw verzoek tot opt-out te bevestigen.
3. Gebruik van de diensten
3.1 Wanneer u gebruikmaakt van de Applicatie, de Diensten en/of de Inhoud, bent u als enige verantwoordelijk voor:

  • Zorgen dat u gebruikmaakt van de laatst beschikbare versie van de Applicatie;
  • Schade aan uw Apparaat en elk verlies van of knoeierij met informatie die u op het Apparaat opslaat, die het gevolg is van het gebruik van de Applicatie of de Inhoud, of interactie van deze Applicatie of Inhoud met andere toepassingen of programma's die u hebt gedownload of gebruikt;
  • Het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle Persoonsgegevens, met inbegrip van persoonlijke identificatienummers, accountinformatie, wachtwoorden en dergelijke met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie of de Inhoud of Persoonsgegevens die u op uw Apparaat hebt opgeslagen;
  • Het gebruik van Gegevens en Meldingen gegenereerd door de Applicatie;
  • Het handhaven van de fysieke veiligheid van uw Apparaat.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor kosten, verlies of schade die u oploopt als gevolg van het niet naleven van één van deze verantwoordelijkheden.

3.2 De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat via de Applicatie, Gegevens en Meldingen van de Gebruiker naar het dashboard van de zorgprofessional worden gestuurd (waaronder mogelijk ook het dashboard van zijn medische team). Op deze manier kan de zorgprofessional het verloop van de aandoening van de Gebruiker volgen. Zorgprofessionals en medische teams zijn gebonden aan het beroepsgeheim en specifieke deontologische regels.

De zorgprofessional van de Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor het verzamelen en de juistheid van de gegevens van de Gebruiker, de beoordeling en het gebruik of misbruik van de Gegevens en de Waarschuwingen die uit de Diensten worden verkregen en de behandelingsbeslissingen of anderszins. De zorgprofessional van de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten en normen voor de beroepsuitoefening die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde of een ander relevant beroep in de gezondheidszorg.

3.3 Tilak Healthcare zal zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verlenen van de Diensten aan de Gebruiker.

De Gebruiker erkent dat bij de Diensten ook externe netwerkoperatoren betrokken zijn en dat Tilak Healthcare daarom geen ononderbroken levering van de Diensten en de ononderbroken online beschikbaarheid daarvan kan garanderen.
4. Eigendom en gebruiksbeperkingen
De Diensten, de Applicatie, de Inhoud, handelsmerken, logo's en handelsnamen zoals afgebeeld in de Applicatie, en alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, rechten betreffende de Applicatie als database), zijn het exclusieve eigendom van Tilak Healthcare.

Commerciële reproductie, distributie of verzending van een deel of delen van de Applicatie en/of de Inhoud of enige informatie daarin, op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tilak Healthcare, is niet toegestaan.

De Gebruiker krijgt een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de Applicatie op één Apparaat te downloaden en de Diensten en de Inhoud uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken, op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken, logo's en andere kennisgevingen van eigendomsrecht intact blijven. Het gebruik van Inhoud voor niet-persoonlijk of commercieel gebruik is ten strengste verboden.

De toekenning van deze beperkte licentie is afhankelijk van de instemming en de naleving door de Gebruiker van al deze Gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van de materialen, de Inhoud en de Applicatie, met inbegrip van reproductie (voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden), wijziging, distributie of herpublicatie is strikt verboden en vormt een schending van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare.

Het is u niet toegestaan de Applicatie en/of de Inhoud te distribueren, verkopen, verhuren, uit te lenen of door te geven, noch de Diensten anderszins te exploiteren, noch de Applicatie en/of de Inhoud te wijzigen, aan te passen of te bewerken, met inbegrip van, maar niet beperkt, tot vertalen, decompileren, reverse engineering, disassembleren of afgeleide werken ervan te maken. Bovendien zult u niet gebruikmaken van software om een product te ontwikkelen, te ontwerpen, te produceren, te vervaardigen, te verkopen en/of te verspreiden. U zult ook geen derde partij toestaan een van de bovenstaande dingen te doen.

Elk gebruik van de Applicatie of de Diensten dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, vormt een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare en derden.

De Applicatie kan links bevatten naar websites of bronnen van derden die geen deel uitmaken van de Applicatie. U stemt ermee in dat Tilak Healthcare niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze websites en bronnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid ervan of de inhoud en de informatie die ze verschaffen. Het opnemen in de Applicatie van bronnen van derden, met inbegrip van links naar websites van derden, houdt niet in dat Tilak Healthcare deze bronnen goedkeurt.

Tilak Healthcare kan een of meer van de volgende dingen doen (maar is daar niet verplicht toe) zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid:

  • Uw gebruik van de Diensten onderzoeken naar eigen goeddunken van Tilak Healthcare om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, voorschriften, overheidsverzoeken of gerechtelijke procedures;
  • Uw toegang tot de Applicatie opschorten of beëindigen a) als uw zorgprofessional besloten heeft de Applicatie niet voor te schrijven of b) als de Applicatie niet binnen de beperkte toegangstermijn wordt voorgeschreven of c) na vaststelling door Tilak Healthcare dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.
5. Vrijwaring
Wetten en regelgeving verschillen per land en daarom is elk gebruik van de Applicatie voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Applicatie is niet bedoeld als hulpmiddel voor het stellen van diagnoses of voor welke behandeling dan ook. De Applicatie en de Inhoud bieden geen volledige medische informatie. Het doel van de Applicatie is hulp bieden bij de gesprekken met uw zorgprofessional en is geen vervanging van dergelijke gesprekken. U moet altijd volledige medische informatie inwinnen bij uw eigen of een andere zorgprofessional. Mocht u een medische aandoening hebben, ga dan onmiddellijk naar uw eigen zorgprofessional. Deze Applicatie biedt geen gepersonaliseerde medische diagnose of patiëntspecifiek behandelingsadvies.

Door voortdurend gebruik te maken van de Diensten kan de Gebruiker informatie over zijn/haar ziekte verzamelen of krijgen; de Diensten zouden moeten bijdragen tot een grotere bewustwording van de Gebruiker. De analyse van de Gegevens en Meldingen die door de Applicatie en/of als resultaat van de Diensten wordt gegenereerd, is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en zijn/haar zorgprofessional. De Applicatie en/of de Diensten kunnen een medisch consult niet vervangen. De Diensten zijn geen aanbeveling en zullen ook niet als zodanig worden beschouwd. Tilak Healthcare trekt geen conclusies uit de gegenereerde Gegevens en Meldingen en doet geen aanbevelingen.

De informatie en de hulpmiddelen die Tilak Healthcare beschikbaar stelt via de Diensten worden alleen voor informatieve doeleinden verstrekt. DE DIENSTEN ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER BEDOELD ALS DIAGNOSTISCHE DIENST OF PLATFORM, OM ZEKERHEID TE BIEDEN IN HET KADER VAN DIAGNOSES, OM EEN BEPAALDE BEHANDELING AAN TE BEVELEN OF OP EEN ANDERE MANIER HET KLINISCHE OF PROFESSIONELE OORDEEL VAN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONALS TE VERVANGEN.

GEBRUIKERS MOGEN DE APPLICATIE, INHOUD, GEGEVENS EN DE VERKREGEN RESULTATEN NIET BESCHOUWEN ALS PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, NOCH DE DIENSTEN GEBRUIKEN ALS VERVANGING VAN DE RELATIE MET HUN ZORGPROFESSIONAL OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL. IN GEVAL VAN MEDISCHE KWESTIES, WAARONDER BESLISSINGEN OVER MEDICIJNEN EN ANDERE BEHANDELINGEN, MOETEN GEBRUIKERS ALTIJD HUN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL RAADPLEGEN OF, IN ERNSTIGE GEVALLEN, METEEN HULP ZOEKEN BIJ MEDISCH PERSONEEL VOOR NOODGEVALLEN.

ALS U VRAGEN HEBT OVER UW GEZONDHEID OF OOGAANDOENINGEN, NEEM DAN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET UW ERKENDE ZORGPROFESSIONAL.

DE APPLICATIE, DIENSTEN EN INHOUD (DIE AAN VERANDERING ONDERHEVIG IS), WORDEN VERSTREKT 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE' , ZONDER ENIGE VERKLARING, TERMIJN, VOORWAARDE OF GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET (OF IMPLICIET VIA DE WET, DE KLANT OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE, DE DIENST EN/OF DE INHOUD DAARVAN. HOEWEL TILAK HEALTHCARE, IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN ONTWIKKELAAR, ZICH INSPANT OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE INHOUD BINNEN DE APPLICATIE CORRECT IS, WIJST TILAK HEALTHCARE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ALLE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, VERHANDELBAARHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD EN/OF GEGEVENS. DAAROM KAN EN ZAL TILAK HEALTHCARE JURIDISCH, FINANCIEEL OF MEDISCH NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR GENOMEN BESLISSINGEN MET GEBRUIKMAKING VAN ZIJN ALGORITMEN, REKENMACHINES EN VERGELIJKINGEN.

TILAK HEALTHCARE WIJST OOK UITDRUKKELIJK DE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DE APPLICATIE EN DE INHOUD. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, IMPLICIET OF EXPLICIET NOCH WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN,MAAR NIET BEPERKT TOT, EEN GARANTIE VAN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOMSTITEL, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODES, IN RELATIE TOT DE APPLICATIE, INHOUD EN/OF DIENSTEN.

TILAK HEALTHCARE SLUIT ELKE VERKLARING OF GARANTIE UIT DAT DE INFORMATIE IN DE APPLICATIE VRIJ IS VAN GEBREKEN. DE GEBRUIKER DRAAGT ALLE KOSTEN EN RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING SLUIT TILAK HEALTHCARE ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE, DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD.

TILAK HEALTHCARE WAARBORGT NIET DE VEILIGHEID NOCH DE VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS DIE OP UW APPARAAT WORDEN OPGESLAGEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES TOE EN DAAROM ZIJN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U NOG ANDERE RECHTEN DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR AL UW COMMUNICATIE EN INTERACTIE MET UW ZORGPROFESSIONAL. U BEGRIJPT DAT TILAK HEALTHCARE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR HET SCREENEN VAN GEBRUIKERS VAN DE APPLICATIE, NOCH DE INHOUD VAN GEBRUIKERS CONTROLEERT NOCH DAARVOOR DE VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT. TILAK HEALTHCARE GEEFT GEEN MEDISCH ADVIES EN TILAK HEALTHCARE BEVEELT GEEN SPECIFIEKE PRODUCTEN, PRODUCTGEBRUIKERS, BEHANDELINGEN, TESTS, ZORGPROFESSIONALS, ZORGBEROEPEN OF MENINGEN AAN NOCH ONDERSCHRIJFT DEZE.

NIETS IN DEZE EN BOVENSTAANDE PARAGRAFEN TAST UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT OF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID BIJ OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FRAUDE AAN.
6. Wijziging en beeindiging
U aanvaardt dat Tilak Healthcare onder bepaalde omstandigheden, zonder enige aansprakelijkheid en zonder voorafgaande kennisgeving, de functionaliteit van de Applicatie en/of de Diensten (of een deel daarvan) geheel of gedeeltelijk kan wijzigen, onderbreken, tijdelijk of permanent kan stopzetten, wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de Applicatie en/of de Inhoud kan aanbrengen of uw Gegevens kan verwijderen, met of zonder kennisgeving, om een van de volgende redenen (die niet als exclusief zijn bedoeld): (a) inbreuken op of schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u, (d) stopzetting of wezenlijke wijziging van de Diensten (of een deel daarvan), (e) technische of veiligheidskwesties of -problemen, (f) langere perioden van inactiviteit, en/of (g) uw betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten. U stemt ermee in dat alle beëindigingen plaatsvinden naar eigen goeddunken van Tilak Healthcare en dat Tilak Healthcare niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij bij beëindiging van uw account of toegang tot de Diensten.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor kosten, verlies of schade die u oploopt ten gevolge van een wijziging, onderbreking of stopzetting van enige of alle functionaliteiten van de Applicatie of de Inhoud, tenzij veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van Tilak Healthcare.
7. Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN NOCH TILAK HEALTHCARE, NOCH ZIJN BESTUURDERS, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN, HET VERLIES VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE GEGEVENS, MELDINGEN, INHOUD, DIENSTEN EN/OF APPLICATIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECT OF GEVOLGVERLIES OF -SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, WINST OF WINSTKANSEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS VAN DERDEN, GEBREK AAN MEDISCH ADVIES OF ONVOLDOENDE SPECIALISEERDE FOLLOW-UP DOOR EEN ZORGPROFESSIONAL, ZELFS ALS TILAK HEALTHCARE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE EN/OF DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS WAS TE VOORZIEN. NIETS IN DEZE PARAGRAAF IS VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.
8. Vergoeding
U STEMT ERMEE IN TILAK HEALTHCARE EN ZIJN FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS TE VERDEDIGEN TEGEN, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR EN TE VRIJWAREN VAN VORDERINGEN, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN, OF NAAR VERLUIDT HET GEVOLG ZIJN VAN, UW TOEGANG TOT DE DIENSTEN OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF DE INHOUD OF SCHENDING DOOR U VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
9. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid
Tilak Healthcare zal (als Verwerkingsverantwoordelijke) uw Persoonsgegevens verwerken met als doel u toegang te verlenen tot de Applicatie en die te gebruiken, zo ook voor de levering van de Diensten. U bent gerechtigd om uw recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, bezwaar maken tegen verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens en, in voorkomend geval, dataportabiliteit, uit te oefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@tilakhealthcare.com. Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de betreffende Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming, zoals de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en). Het Privacybeleid, te vinden via https://odysight.app/privacypolicy-app, bevat nadere informatie over het gebruik en de verwerking van de Gegevens van de Gebruiker door Tilak Healthcare. U erkent dat het Privacybeleid integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

Onverminderd het bovenstaande en behoudens zoals bepaald in het Privacybeleid is en wordt alle niet-persoonlijke informatie die u via elektronische datatransmissie of anderszins aan Tilak Healthcare doorgeeft vanaf of via de Applicatie, met inbegrip van vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, voor u behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Alle informatie, met uitzondering van Persoonsgegevens van de Gebruiker, kan worden gebruikt voor elk doel, inclusief reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Het staat Tilak Healthcare vrij alle ideeën, concepten en knowhow of technieken die zijn opgenomen in alle communicatie die u vanuit en via de Applicatie naar Tilak Healthcare stuurt, te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten.
10. Toepasselijk recht
Tilak Healthcare sluit alle verklaringen en garanties uit dat de Diensten, de Applicatie en/of de Inhoud beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties dan Nederland, of dat ze voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten van dergelijke andere locaties. De toegang van de Gebruiker tot de Diensten is voor eigen risico en op initiatief van de Gebruiker en de Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetten.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, zonder rekening te houden met bepalingen inzake conflicterende wetten. Als u consument bent en uw gewone verblijfplaats is in de EU, geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van uw woonland.

Als online bedrijf is Tilak Healthcare verplicht u als consument te informeren over het platform voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution-platform,ODR-platform) van de Europese Commissie.

Via het ODR-platform kunnen consumenten hun klacht indienen via een centrale site, die de klacht dan doorstuurt naar de juiste alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Wanneer consumenten een klacht indienen op het ODR-platform, treden de entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) op als scheidsrechters tussen de partijen om het geschil te beslechten.

Eventuele geschillen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden die niet in der minne kunnen worden geschikt, kunnen worden voorgelegd aan en beslecht met bemiddeling via het bemiddelingsplatform van de Europese Unie dat beschikbaar is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Als consument kan een Gebruiker ervoor kiezen alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, de Applicatie of de Diensten, uitsluitend voor te leggen aan de rechtbank in de plaats waar de Gebruiker woonachtig is of zijn/haar domicilie heeft.
11. Scheidbaarheid
Als één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank onuitvoerbaar of ongeldig wordt verklaard, blijven de geldigheid en uitvoerbaarheid van het uitvoerbare deel van een dergelijke bepaling en/of de resterende bepalingen hierdoor onaangetast.

Tilak Healthcare en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.
AppStore® is een handelsmerk van Apple Inc.
iOS® is een handelsmerk van Cisco Inc.