Gebruiksvoorwaarden OdySight®-Dashboard

V2.0/ 2022-05-02

Voor het gebruik van het OdySight®-Dashboard van Tilak Healthcare SAS ("Tilak Healthcare")
met domicilie in 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel te Parijs B 820 343 044
contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ODYSIGHT®-DASHBOARD GEBRUIKT

Het Dashboard staat voor het OdySight®-dashboardplatform ("Dashboard"), dat toegankelijk is via https://dashboard.tilakhealthcare.com/dashboard/nl/login

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door een account aan te maken, toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Dashboard en de Dienst erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen, ermee akkoord bent gegaan en er zonder beperking aan gebonden bent. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, moet u dit Dashboard onmiddellijk verlaten, u krijgt dan geen toegang meer tot de Dienst.

Tilak Healthcare stelt u (“u” of “Gebruiker”) gratis het Dashboard ter beschikking, uitsluitend voor uw eigen gebruik op uw computer of smartphone (elk een “Apparaat”), zodra deze met het internet verbonden is.

HOUD ER REKENING MEE DAT HET DASHBOARD GEVOELIGE PATIENTGEGEVENS BEVAT


DE GEBRUIKER MOET DE TOEGANG TOT HET DASHBOARD EN DE INHOUD ERVAN STRIKT VERTROUWELIJK HOUDEN

Definities
«Waarschuwing»: een kennisgeving die door de Applicatie wordt gegenereerd en naar het Apparaat van de zorgprofessional die gebruiker is, wordt gestuurd.

«Applicatie»: de OdySight®-applicatie voor mobiele apparaten, die door de zorgprofessional die gebruiker is aan de patiënt is voorgeschreven.

“Inhoud”: betekent alle elementen van het Dashboard en/of de Diensten waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, ontwerpen, tekeningen, grafische voorstellingen, materialen, programma’s, schema’s, databanken, software, alle berichten of informatiebestanddelen, fictieve personages, namen, thema’s, objecten, artikelen, informatie, teksten, documenten, diagrammen, afbeeldingen, foto’s, muziek of geluiden, video’s, audio, audiovisuele effecten, de opstelling daarvan, en alle andere elementen die afzonderlijk of gecombineerd deel uitmaken van het Dashboard, samen met alle hieraan verbonden intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op het bovenstaande.

«Klant»: een ziekenhuis, medisch centrum, privépraktijk, openbare of particuliere gezondheidsinstelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gezondheidsdiensten aan patiënten verleent.

“Gegevens”: betekent:

(i) de Persoonlijke Informatie van om het even welke Gebruiker; en/of

(ii) alle informatie en gegevens met betrekking tot de patiënt(en) van de Gebruiker waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, de Persoonlijke Informatie van de patiënt, die door de Gebruiker wordt verzameld en ingevuld in het Dashboard met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt; en/of

(iii) alle informatie en gegevens die door de Applicatie worden verzameld en automatisch worden verstuurd naar het Dashboard van de Gebruiker voor de Diensten; en/of

(iv) gegevens wanneer u via e-mail, telefonisch of via onze website of Dashboard (inclusief klantenondersteuning) inlichtingen inwint over de Diensten, zoals chatlogs en klantenondersteuningscases of wanneer het Dashboard automatisch rechtstreeks bij u gegevens verzamelt wanneer u de Diensten gebruikt;

(v) andere Gegevens die u ons verstrekt:
 • zoals informatie die wordt gebruikt om een verloren account te identificeren;
 • Wanneer u de website van Tilak Healthcare bezoekt of het Dashboard en/of de Dienst gebruikt, kan er mogelijk apparaatinformatie zoals het IP-adres van uw Apparaat, besturingssysteem, browserinformatie waaronder browsertype en de taal die u verkiest, uw Apparaatmodel en de instellingen ervan en netwerkinformatie worden verzameld;
 • wanneer u zich op een nieuwsbrief abonneert;
 • wanneer u het Dashboard en de Diensten gebruikt, en u inhoud maakt.

(vi) informatie over uw activiteit of informatie die u verstrekt over hoe u het Dashboard of de Diensten gebruikt.

"Zorgprofessional die gebruiker is": een gekwalificeerde zorgprofessional die belast is met het voorschrijven van de Applicatie aan patiënten, en die de Gegevens en Waarschuwingen van patiënten die door de Applicatie worden gegenereerd en naar het Dashboard worden overgebracht, mag verzamelen, behandelen en beoordelen.

"Persoonlijke informatie": informatie, alleen of in combinatie met andere informatie, die u of de patiënt(en) van de zorgprofessional die gebruiker is, identificeert of gebruikt kan worden om u of de patiënt(en) van Gebruiker te identificeren, of uw (en die van de patiënt van Gebruiker) persoonlijke kenmerken, zoals uw naam en contactinformatie of informatie over de patiënt van Gebruiker, zoals de naam, leeftijd, pathologie en gezondheid, die door Gebruiker verzameld wordt en/of door het Dashboard en/of de Applicatie doorgegeven wordt.

"Diensten": betekent toegang tot het Dashboard en de Gebruikers in staat stellen om ofwel Gebruikersaccounts aan te maken en te beheren en/of Gegevens en Waarschuwingen van patiënten te verzamelen, te behandelen en te beoordelen die door de Applicatie worden gegenereerd en worden overgebracht naar het dashboard van de zorgprofessional die gebruiker is. De verleende Diensten zijn afhankelijk van de rol van de Gebruiker.

“Gebruiker” betekent (een) natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die (een) zorgprofessional(s) is/zijn.
1. Aanvaarding
De Klant zal het Dashboard en de Diensten gebruiken, en zal ervoor zorgen dat alle Gebruikers het Dashboard en de Diensten gebruiken in volledige overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften. De Klant verklaart en garandeert dat hij (i) rechtstreeks of via zijn Gebruikers toegang heeft gekregen tot de Gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden, Gebruikshandleiding en beleidslijnen met betrekking tot het Dashboard en/of de door Tilak Healthcare aangeboden of ter beschikking gestelde Diensten en deze heeft bekeken, (ii) de vereisten daarvan begrijpt, en (iii) ermee instemt zich daaraan te houden.

De Klant zal commercieel redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de Gebruikers te allen tijde opgeleid en getraind zijn in het juiste gebruik en de juiste bediening van de Diensten, en om ervoor te zorgen dat de account van elke Gebruiker gebruikt wordt overeenkomstig de van tijd tot tijd door Tilak Healthcare verstrekte toepasselijke handleidingen, instructies, specificaties en documentatie.

De Klant is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud - zowel van de functionaliteit als van de veiligheid - van alle apparatuur en ondersteunende diensten die nodig zijn voor de verbinding met, de toegang tot of het gebruik van het Dashboard en de diensten, met inbegrip van modems, hardware, servers, software, besturingssystemen, netwerken, enzovoort.

Tilak Healthcare kan het account van de Klant schorsen wanneer het van mening is dat de Klant deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt.

Door gebruik te maken van de Diensten en/of het Dashboard, verklaart en garandeert de Gebruiker dat
 • hij/zij het recht, de bevoegdheid en de hoedanigheid heeft om namens hem/haar en namens de Klant met deze Gebruiksvoorwaarden in te stemmen en ze na te leven;
 • het hem/haar niet verboden is de Diensten en/of het Dashboard of een gedeelte daarvan te gebruiken.

Bovendien verklaart en garandeert de zorgprofessional die gebruiker is dat hij/zij het recht en de juiste toestemmingen heeft om de Persoonsgegevens van de patiënt te verzamelen en er toegang toe te krijgen.

De toegang van de Gebruiker tot het Dashboard en het gebruik van de Diensten zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan alle toepasselijke wetten.

Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor om, indien het daartoe een geldige reden heeft, deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en te herzien. De datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Indien Tilak Healthcare deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt op een manier die wezenlijke gevolgen heeft voor de Gebruiker, zal Tilak Healthcare van deze wijziging melding maken binnen het Dashboard. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk van kracht en bindend op het moment dat de Gebruiker het Dashboard en/of de Diensten blijft gebruiken na een dergelijke kennisgeving. Gebruikers worden aangemoedigd deze pagina regelmatig te controleren om de dan geldende en toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te lezen. Als de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor u niet aanvaardbaar zijn, stemt u ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het Dashboard en de Diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant, zijn Gebruiker(s) en Tilak Healthcare met betrekking tot het gebruik van het Dashboard, de Diensten en de Inhoud.
2. TOEGANG TOT HET DASHBOARD EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
De rollen van de Gebruikers worden gedefinieerd in de Gebruikersgids. De Gebruiker kan een Administratieve Gebruiker, een zorgprofessional die gebruiker is of beide zijn

2.1 Administratieve Gebruikers.

De klant zal een Administratieve Gebruiker aanwijzen om de administratieve account van het Dashboard te beheren. Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor de registratie van Administratieve Gebruiker(s) te weigeren of het account van Administratieve Gebruiker(s) te annuleren wanneer deze hen ongeschikt acht.

2.2 Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikersabonnementen zijn voor aangewezen bevoegde Gebruikers en kunnen niet door meer dan één bevoegde Gebruiker gedeeld of gebruikt worden. Ze kunnen wel opnieuw toegewezen worden aan nieuwe bevoegde Gebruikers die voormalige Gebruikers vervangen die het Dashboard niet langer nodig hebben. Als voorwaarde voor toegang tot en gebruik van het Dashboard stemt iedere gebruiker ermee in zich aan de Gebruiksvoorwaarden te houden, en de Klant zal in elk geval voor die naleving zorgen. De Klant zal Tilak Healthcare onmiddellijk op de hoogte brengen van elke schending van de Gebruiksvoorwaarden door een Gebruiker zodra hij kennis krijgt van een dergelijke schending, en zal aansprakelijk zijn voor elke schending van de Gebruiksvoorwaarden door een Gebruiker.

2.3 Accountverantwoordelijkheid.

Het Dashboard is beschikbaar zodra de Klant zich op de Site heeft aangemeld.
Registratie vereist dat de Administratieve Gebruiker de naam van de Klant aangeeft (formele naam, volledig adres) en de juiste gebruikersrol plus een gebruikersnaam en wachtwoord selecteert die aan de rekening(en) van de Gebruiker(s) gekoppeld zullen worden. De Klant is verantwoordelijk voor (i) alle gebruik van elk account waartoe de Klant toegang heeft, ongeacht of de Klant al dan niet toestemming heeft gegeven voor het specifieke gebruik of de specifieke gebruiker, en ongeacht of de Klant van dat gebruik op de hoogte is, en (ii) het beveiligen en vertrouwelijk houden van zijn Dashboard-account, gebruikersnaam, wachtwoorden (inclusief maar niet beperkt tot administratieve wachtwoorden en wachtwoorden van Gebruikers) en bestanden.

De Gebruiker zal niet toestaan dat een andere persoon zijn gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder en via het account van de Gebruiker plaatsvinden. Indien de Gebruiker van mening is dat de beveiliging van de accountgegevens van de Gebruiker en/of de Klant gecompromitteerd is, dient de Gebruiker onmiddellijk de desbetreffende gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen via de accountinstellingen en meteen Tilak Healthcare op de hoogte te stellen. Tilak Healthcare is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot het Dashboard en/of de Diensten of het gebruik van de accountinformatie van de Gebruikers.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor verliezen, schade, kosten, uitgaven of vorderingen die het gevolg zijn van gestolen of verloren wachtwoorden. De Dienst en de toegang tot deze versie van het Dashboard worden gratis verstrekt (indien dit niet langer het geval zou zijn, zal de Klant daar uitdrukkelijk mee moeten instemmen), maar de Klant en/of de Gebruiker kunnen standaardtarieven of kosten worden aangerekend door providers van (mobiele) telefonie of andere partijen die niet verbonden zijn met Tilak Healthcare voor het gebruik van het Dashboard of zijn/haar Apparaat.

De Gebruiker kan op elk ogenblik het gebruik van het Dashboard en/of de Diensten onderbreken en/of de Dashboard-applicatie uit zijn/haar Apparaat verwijderen.

De Gebruiker kan ook om de verwijdering van zijn account verzoeken door een voorafgaande schriftelijke kennisgeving te sturen naar supportBE@odysight.app.
3. Gebruik van de diensten
Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden zal Tilak Healthcare commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant en zijn Gebruikers toegang te verlenen tot het Dashboard en de Diensten.

3.1 De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het volgende:

 • Ervoor zorgen dat hij/zij de laatste beschikbare versie van het Dashboard gebruikt;
 • Verstrekken en bijhouden van nauwkeurige, actuele en volledige accountinformatie;
 • Elke schade aan zijn/haar Apparaat, en elk verlies of elke beschadiging van informatie die de Gebruiker op het Apparaat opslaat, die het gevolg is van het gebruik van het Dashboard of de Inhoud, of de interactie van dit Dashboard of de Inhoud met andere toepassingen of programma's die de Gebruiker kan downloaden of gebruiken;
 • Het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle Gegevens, met inbegrip van alle Persoonlijke Informatie en in het bijzonder uw persoonlijke identificatienummers, accountinformatie, wachtwoorden en dergelijke met betrekking tot het gebruik van het Dashboard of de Inhoud of Persoonlijke Informatie die op het Apparaat van de Gebruiker is opgeslagen;
 • Het handhaven van de fysieke veiligheid van zijn/haar Apparaat.

Bovendien, indien de Gebruiker een zorgprofessional is, zal de Gebruiker:
 • Zich ervan vergewissen dat hij/zij een gekwalificeerd beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving;
 • Ervoor zorgen dat de Persoonlijke Informatie van de patiënt die via het Dashboard wordt verstrekt, betrekking heeft op de juiste patiënt en niet op een andere persoon;
 • Het gebruik van gegevens en waarschuwingen;

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor kosten, verlies of schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van het niet naleven door de Gebruiker van één van deze verantwoordelijkheden.

3.2 Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van de patiënt door zorgprofessional(s) die gebruiker is/zijn

Het doel van het Dashboard is hulp te bieden wanneer de zorgprofessional die gebruiker is de pathologie van de patiënt volgt, en het delen van gegevens en waarschuwingen te vergemakkelijken. De zorgprofessional die gebruiker is, blijft dus als enige verantwoordelijk voor de rechtmatige verzameling, invoer en juistheid van de Gegevens van de patiënt, de rechtmatige overdracht van deze Gegevens naar de Applicatie, de beoordeling en het gebruik of misbruik van de Gegevens en Waarschuwingen verkregen uit de Diensten en de behandelingsbeslissingen of soortgelijke activiteiten.

De zorgprofessional die gebruiker is, is als enige verantwoordelijk voor de invoer van Gegevens in het Dashboard en stemt er uitdrukkelijk mee in om (i) alle redelijke stappen te ondernemen om die Gegevens te beschermen en (ii) alle nodige maatregelen te treffen om de toegang tot het Apparaat van de zorgprofessional die gebruiker is te beveiligen en de bekendmaking, het gebruik van en de toegang tot Gegevens te beperken tot bevoegde personen, uitsluitend binnen de praktijk/het kantoor van de Klant op een 'need to know'-basis voor de uitvoering van de Dienst en op voorwaarde dat zij op de hoogte zijn van de vertrouwelijke aard van de Gegevens en gebonden zijn aan de verplichtingen inzake beperkt gebruik. De zorgprofessional die gebruiker is, blijft aansprakelijk voor elke inbreuk op de vertrouwelijkheid door dergelijke bevoegde personen.

De gegevens van de patiënt worden alleen en bij activering van de account van de patiënt automatisch naar de Applicatie doorgestuurd via het Dashboard. Gegevens en Waarschuwingen van de patiënt(en) worden door de Applicatie gestuurd naar het Dashboard van de zorgprofessional die gebruiker is, zodat deze de evolutie van de pathologie van de patiënt kan volgen.

De zorgprofessional die gebruiker is, verklaart en garandeert dat (i) hij/zij gerechtigd is om over te gaan tot het verzamelen en overdragen van de Persoonsgegevens van de patiënt; (ii) hij/zij zijn/haar patiënt op nauwkeurige en transparante wijze heeft geïnformeerd over de reikwijdte en de doeleinden van de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 en/of 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("AVG") en (iii) patiëntgegevens te allen tijde zullen worden verwerkt op grond van toereikende rechtsgronden en voor legitieme doeleinden en ook dat de overdracht van de Gegevens naar de Applicatie voor de uitvoering van de Diensten rechtmatig is en/of zal geschieden.

De zorgprofessional die gebruiker is, is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar naleving van alle wetten en normen inzake beroepspraktijk die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde of een ander relevant beroep in de gezondheidszorg.

3.3 Tilak Healthcare zal zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de levering van de Diensten aan de Klant en zijn Gebruiker(s).

De Klant erkent dat bij de Diensten ook derde netwerkoperatoren betrokken zijn en dat Tilak Healthcare daarom geen ononderbroken levering van de Diensten en hun ononderbroken online beschikbaarheid kan garanderen.
4. Eigendom en gebruiksbeperkingen
De Diensten, de Applicatie, het Dashboard, de Inhoud, de handelsmerken, logo’s en handelsnamen afgebeeld in het Dashboard en de Applicatie en alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, rechten op het Dashboard als databank) zijn exclusief eigendom van Tilak Healthcare.

De commerciële reproductie, distributie of verzending van een deel of delen van het Dashboard en/of de Inhoud of van de informatie die op welke manier dan ook daarin is opgenomen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tilak Healthcare.

De Gebruiker krijgt een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om het Dashboard en de Diensten te gebruiken, uitsluitend voor pathologiebeoordeling en follow-up van patiënten door de zorgprofessional die gebruiker is in het kantoor/de privépraktijk van de klant, met uitsluiting van elke andere zorgprofessional of gebruiker, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken, logo's en andere kennisgevingen van eigendomsrecht intact worden gelaten. Het gebruik van de Inhoud is ten strengste verboden. Elk ander gebruik van het Dashboard en/of de Service is verboden.

De toekenning van deze beperkte licentie is afhankelijk van de instemming en de naleving door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van de materialen, de Inhoud en het Dashboard, met inbegrip van reproductie (voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden), wijziging, distributie of herpublicatie is strikt verboden en vormt een schending van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare.

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van het Dashboard over te nemen voor commerciële doeleinden, ("screen scraping") is verboden, tenzij de Gebruiker of een derde rechtstreeks een schriftelijke licentieovereenkomst met Tilak Healthcare heeft gesloten die deze activiteit toestaat.

Het is de Gebruiker niet toegestaan het Dashboard en/of de Inhoud te distribueren, verkopen, verhuren, uit te lenen of door te geven of de Diensten anderszins te exploiteren, noch het Dashboard en/of de Inhoud te wijzigen, aan te passen of te bewerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vertalen, decompileren, reverse engineering, disassembleren of afgeleide werken ervan maken. Bovendien zal de Gebruiker geen software gebruiken om een van het Dashboard en/of de Inhoud afgeleid product te ontwikkelen, te ontwerpen, te produceren, te vervaardigen, te verkopen en/of te verspreiden. U zult ook geen derde partij toestaan een van de bovenstaande dingen te doen.

Elk gebruik van het Dashboard of de Diensten dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare en van derden schenden.

Het Dashboard kan links bevatten naar websites of bronnen van derden die geen deel uitmaken van het Dashboard. De Gebruiker stemt ermee in dat Tilak Healthcare niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze websites en bronnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid ervan of de inhoud en informatie die zij verschaffen. De opname in het Dashboard van bronnen van derden, met inbegrip van links naar websites van derden, houdt niet in dat Tilak Healthcare deze bronnen goedkeurt.

Tilak Healthcare kan (maar is hier niet toe verplicht) het volgende doen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden:
 • Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker te onderzoeken zoals Tilak Healthcare gepast acht om te voldoen aan enige toepasselijke wet, voorschrift, overheidsverzoek of gerechtelijke procedure;
 • De toegang van de Gebruiker tot het Dashboard beëindigen wanneer Tilak Healthcare vaststelt dat de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden geschonden heeft.
5. Vrijwaring
De wetten en voorschriften verschillen van land tot land en daarom is elk gebruik van het Dashboard op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het Dashboard onder zijn/haar uitsluitende controle.

Het Dashboard is niet bedoeld als hulpmiddel voor diagnose of voor welke behandeling dan ook.

Het Dashboard en de Inhoud geven geen volledige medische informatie. Het Dashboard vervangt niet de gesprekken tussen de zorgprofessional die gebruiker is en zijn/haar patiënt(en), noch de medische evaluatie van de patiënt. Dit Dashboard biedt geen gepersonaliseerde medische diagnose of patiëntspecifiek behandelingsadvies. Gegevens en Waarschuwingen die door de Applicatie worden gegenereerd en naar het dashboard van de zorgprofessional die gebruiker is worden gestuurd, zijn mogelijk niet nauwkeurig en hangen af van de betrouwbaarheid van de uitvoering van de Applicatietests door de patiënt. Door de Diensten voortdurend te gebruiken kan de zorgprofessional die gebruiker is informatie verzamelen of krijgen over de evaluatie van de ziekte van de patiënt; de Diensten moeten de follow-up van de patiënt helpen verbeteren. De Dienst controleert of verifieert niet de consistentie of de relevantie van de gegevens die de Gebruiker op zijn/haar Dashboard invoert. Analyse van de Gegevens en Waarschuwingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional die gebruiker is. Het Dashboard en/of de Diensten kunnen een medische consultatie niet vervangen. De Diensten zijn geen medisch advies en zullen dat ook niet worden. Tilak Healthcare trekt geen conclusies uit de gegenereerde Gegevens en Waarschuwingen, doet geen medische aanbevelingen over de beoordeling van het ziekteverloop van de patiënt, de algemene gezondheidstoestand, mogelijke verslechtering of noodsituatie.

De informatie en hulpmiddelen die Tilak Healthcare via de Diensten ter beschikking stelt, worden uitsluitend ter informatie verstrekt. DE DIENSTEN ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE BEDOELD ALS DIAGNOSTISCHE DIENST OF PLATFORM, NOCH OM ZEKERHEID TE BIEDEN MET BETREKKING TOT EEN DIAGNOSE, NOCH OM EEN BEPAALDE THERAPIE AAN TE BEVELEN OF ANDERSZINS TER VERVANGING VAN HET KLINISCHE OF PROFESSIONELE OORDEEL VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL.

De zorgprofessional die gebruiker is mag niet vertrouwen op het DASHBOARD, de Inhoud, de Gegevens en de verkregen resultaten als professioneel medisch advies of de Diensten gebruiken als vervanging van enige relatie met zijn/haar patiënt(en).

HET DASHBOARD, DE DIENSTEN EN DE INHOUD (DIE KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN) WORDEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” GELEVERD EN ZONDER OM HET EVEN WELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE (VOORTVLOEIEND UIT DE WET, UIT DE GEWOONTE OF ANDERSZINS) VERKLARING, VOORWAARDE, OF GARANTIE MET BETREKKING TOT HET DASHBOARD, DE DIENST EN/OF DE INHOUD ERVAN. HOEWEL Tilak Healthcare ER IN HAAR ROL VAN ONTWIKKELAAR PROBEERT VOOR TE ZORGEN DAT DE INHOUD IN HET DASHBOARD JUIST IS, WIJST Tilak Healthcare, voor zover MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ALLE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AF MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, ADEQUAATHEID, VERKOOPBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD en/OF de GEGEVENS MEDE WAT BETREFT VAN DOOR DE GEBRUIKER VERZAMELDE EN BEHANDELDE GEGEVENS. DAAROM KAN EN ZAL Tilak healthcare NIET WETTELIJK, FINANCIEEL OF MEDISCH VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR OP BASIS VAN HAAR ALGORITMEN, REKENMACHINES EN VERGELIJKINGEN GENOMEN BESLISSINGEN.

Tilak Healthcare WIJST EVENEENS UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN HET DASHBOARD, DE APPLICATIE EN DE INHOUD. voor zover MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT ER GEEN ENKELE IMPLICIETE, UITDRUKKELIJKE OF WETTELIJKE GARANTIE GEGEVEN WAARONDER, zonder zich hiertoe te beperken, GARANTIES OP HET NIET-SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOMSTITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE, MET BETREKKING TOT HET DASHBOARD, DE APPLICATIE, DE INHOUD EN/OF DE DIENSTEN.

TILAK HEALTHCARE SLUIT ELKE VERKLARING OF GARANTIE UIT DAT DE INFORMATIE IN HET DASHBOARD EN/OF IN DE APPLICATIE VRIJ VAN DEFECTEN ZAL ZIJN. DE GEBRUIKER DRAAGT ALLE KOSTEN EN RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT ZIJN/HAAR GEBRUIK VAN HET DASHBOARD.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, SLUIT TILAK HEALTHCARE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET DASHBOARD, DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD UIT.

Tilak Healthcare WAARBORGT NIET DE VEILIGHEID OF DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE OP HET APPARAAT VAN DE GEBRUIKER WORDEN OPGESLAGEN. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, en daarom is het mogelijk dat de bovenstaande uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. De Gebruiker kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

DE KLANT EN DE ZORGPROFESSIONAL DIE GEBRUIKER IS ZIJN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR AL HUN COMMUNICATIES EN INTERACTIES MET PATIËNTEN. TILAK HEALTHCARE NEEMT NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET SCREENEN VAN ELKE PATIËNT VOOR HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE, VERIFIEERT OOK NIET DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER EN NEEMT HIER GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR. TILAK HEALTHCARE GEEFT GEEN MEDISCH ADVIES EN TILAK HEALTHCARE BEVEELT GEEN SPECIFIEKE PRODUCTEN, PRODUCTGEBRUIKERS, THERAPIEËN, TESTS, ARTSEN, BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG OF MENINGEN AAN OF ONDERSCHRIJFT DEZE.
6. Wijziging en beeindiging
U stemt ermee in dat Tilak Healthcare onder bepaalde omstandigheden, zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen en zonder voorafgaande kennisgeving, de functionaliteit van het Dashboard en/of de Diensten (of een deel daarvan) geheel of gedeeltelijk kan wijzigen, onderbreken, tijdelijk of permanent stopzetten, wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in het Dashboard en/of de Inhoud kan aanbrengen of uw Gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens met betrekking tot patiënten van de zorgprofessional die gebruiker is, met of zonder kennisgeving kan verwijderen, om een van de volgende redenen (die niet als exclusief bedoeld zijn): (a) schendingen of overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid, onthulling van toegangscode en/of wachtwoord of onbevoegde toegang tot het Dashboard), (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) verzoek van de Gebruiker, (d) stopzetting of materiële wijziging van de Diensten (of een deel daarvan), (e) technische of veiligheidskwesties of -problemen, (f) langere perioden van inactiviteit, en/of (g) uw betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten. Tilak Healthcare is niet aansprakelijk jegens u, de Klant of enige derde voor de beëindiging van de account van de Gebruiker of van de toegang tot de Diensten.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verliezen of schade die u oploopt als gevolg van de wijziging, onderbreking of stopzetting van de volledige functionaliteit (of een deel ervan) van het Dashboard, de Applicatie of de Inhoud.
7. Beperking van aansprakelijkheid
voor zover MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL NOCH tilak healthcare, NOCH EEN VAN HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, HET VERLIES VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE gegevens, WAARSCHUWINGEN, INHOUD, DIENSTEN EN/OF HET DASHBOARD WAARONDER, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, indirecte of gevolgschade OF -verlies, verlies van gegevens, INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING OF VERLIES VAN EEN KANS, VERLIES VAN PATIENTEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS ALS tilak heathcare OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE EN/OF EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAREN.
8. Vergoeding
De KLANT stemt ermee in TILAK HEALTHCARE en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van vorderingen, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen (inclusief van de PATIËNTEN van de Gebruiker), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die het gevolg zijn van of naar verluidt het gevolg zijn van de toegang van de GEBRUIKER tot DE DIENSTEN of het gebruik van het DASHBOARD OF DE INHOUD OF MEDISCH ADVIES van de zorgprofessional die gebruiker is, of de schending van deze gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.
9. Gegevensbescherming
Tilak Healthcare houdt de Gegevens veilig en behandelt en verwerkt deze als verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetgeving om u toegang te verlenen tot het Dashboard en dit te laten gebruiken, alsmede voor het leveren van de Diensten.

Tilak Healthcare is Gegevensbeheerder van Gebruikersgegevens overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Als u online en/of via een van de websites van Tilak Healthcare communiceert met Tilak Healthcare, gelieve dan ook kennis te nemen van het privacybeleid dat op de websites van Tilak Healthcare beschikbaar is.

De verwerking van uw Gegevens door Tilak Healthcare omvat de naam, voornaam, het geslacht, e-mailadres en/of postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer van uw Gebruiker, gegevens met betrekking tot de uitoefening van uw beroep (bijv. functie en titel, nummer zorgprofessional), gegevens van de Klant (formele naam, adres, stad en telefoonnummer, identificatienummer van Klant), elektronische identificatiegegevens van de Gebruiker die nodig zijn voor toegang tot de Diensten en het Dashboard (bijv. inloggegevens, toegangsrechten, wachtwoorden, IP-adres, online identifiers/cookies, logfiles, datum en tijdstip van toegang en inloggen), gegevens met betrekking tot uw gebruikersprofiel of gegevens die rechtstreeks door u verstrekt zijn via formulieren en enquêtes.

Tilak Healthcare zal uw Gegevens alleen verwerken als deze verwerking gerechtvaardigd is en in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, d.w.z. als de verwerking noodzakelijk is (i) voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen, (ii) om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen van Tilak Healthcare, (iii) voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tilak Healthcare of (iv) als Tilak Healthcare uw voorafgaande geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.

U hebt recht op en kunt uw recht uitoefenen van toegang, rectificatie, wissen, bezwaar tegen verwerking, profilering en/of geautomatiseerde besluiten, beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens en, in voorkomend geval, gegevensoverdraagbaarheid, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@tilakhealthcare.com. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de overeenkomstige toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) of het Belgische Agentschap voor gegevensbescherming (www.dataprotectionauthority.be).

Het privacybeleid voor de gezondheidszorg, te vinden op https://odysight.app/privacypolicy-dashboard-be-nl, geeft nadere informatie over het gebruik en de verwerking door Tilak Healthcare van de Gebruikersgegevens van zorgprofessionals die gebruiker zijn. U erkent dat het Privacybeleid voor de Gezondheidszorg integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

Niettegenstaande het bovenstaande en tenzij anders is bepaald in het Privacybeleid met betrekking tot de gezondheidszorg, is alle niet-Persoonlijke Informatie die u aan Tilak Healthcare overmaakt vanaf of over het Dashboard via elektronische gegevenstransmissie of anderszins, inclusief eventuele vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, niet-vertrouwelijk en gelden er voor u geen eigendomsrechten op en wordt deze als dusdanig behandeld. Alle informatie, uitgezonderd uw Persoonlijke Informatie en die van uw Patiënten, mag voor om het even welk doel worden gebruikt, met inbegrip van reproductie; bekendmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posten. Het staat Tilak Healthcare vrij om ideeën, concepten en knowhow, of technieken die vervat zitten in communicatie die u vanaf of over het Dashboard naar Tilak Healthcare stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten.
10. Toepasselijk recht
Tilak Healthcare sluit alle verklaringen en garanties uit dat de Diensten, het Dashboard, de Applicatie en/of de Inhoud beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties dan België, of dat ze voldoen aan de wettelijke of regelgevende vereisten van dergelijke locaties. De toegang van de Gebruiker tot de Diensten is geheel op eigen risico en op eigen initiatief van de Gebruiker en de Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving.

Met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie ervan geldt het Frans recht als toepasselijk recht, zonder rekening te houden met de bepalingen ervan inzake wetsconflicten. Elk geschil in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Parijs, Frankrijk, en door het Dashboard te gebruiken onderwerpt u zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken voor dergelijke doeleinden en doet u afstand van alle bezwaren tegen de rechtsbevoegdheid van of het verschijnen in deze rechtbanken.
11. Scheidbaarheid
Als een van de bepalingen of een deel van een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, dan worden de geldigheid en de afdwingbaarheid van het afdwingbare deel van een dergelijke bepaling en/of de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed.

Tilak Healthcare en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.