Gebruiksvoorwaarden OdySight®-Dashboard

v1.0/ 2021-12-15
Voor het gebruik van het OdySight®-Dashboard van Tilak Healthcare SAS ("Tilak Healthcare")
met domicilie in 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel te Parijs B 820 343 044
contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORALEER U HET ODYSIGHT®-DASHBOARD GEBRUIKT

Door dit OdySight®-Dashboard ("Dashboard") te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden van het Dashboard.

Het Dashboard betekent het OdySight®-dashboardplatform dat alleen door zorgprofessionals gebruikt mag worden en toegankelijk is op https://dashboard.tilakhealthcare.com/dashboard/nl/login ("Site").

Het Dashboard biedt u een breed scala aan diensten waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, toegang tot het Dashboard en het u in staat stellen om Gegevens en Waarschuwingen inzake patiënten te verzamelen, verwerken en beoordelen die door de Applicatie worden gegenereerd en naar het Dashboard worden overgebracht (gezamenlijk, de "Diensten").

Tilak Healthcare stelt u ("u" of "Gebruiker") gratis het Dashboard ter beschikking, uitsluitend voor uw eigen gebruik op uw computer of smartphone (elk een "Apparaat"), zodra deze met het internet verbonden is.

HOUD ER REKENING MEE DAT HET DASHBOARD GEVOELIGE PATIENTGEGEVENS BEVAT.

DE GEBRUIKER MOET DE TOEGANG TOT HET DASHBOARD EN DE INHOUD ERVAN STRIKT VERTROUWELIJK HOUDEN.

Definities
"Inhoud": betekent alle elementen van het Dashboard en/of de Diensten waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, ontwerpen, tekeningen, grafische voorstellingen, materialen, programma's, schema's, databanken, software, alle berichten of informatiebestanddelen, fictieve personages, namen, thema's, objecten, artikelen, informatie, teksten, documenten, diagrammen, afbeeldingen, foto's, muziek of geluiden, video's, audio, audiovisuele effecten, de opstelling daarvan, en alle andere elementen die afzonderlijk of gecombineerd deel uitmaken van het Dashboard, samen met alle hieraan verbonden intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op het bovenstaande.

"Gegevens": betekent:

(i) de Persoonlijke Informatie van om het even welke Gebruiker; en/of

(ii) alle informatie en gegevens met betrekking tot de patiënt(en) van de Gebruiker waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, de Persoonlijke Informatie van de patiënt, die door de Gebruiker wordt verzameld en ingevuld in het Dashboard met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt; en/of

(iii) alle informatie en gegevens die door de Applicatie worden verzameld en automatisch worden verstuurd naar het Dashboard van de Gebruiker voor de Diensten; en/of

(iv) gegevens wanneer u via e-mail, telefonisch of via onze website of Dashboard (inclusief klantenondersteuning) inlichtingen inwint over de Diensten, zoals chatlogs en klantenondersteuningscases of wanneer het Dashboard automatisch rechtstreeks bij u gegevens verzamelt wanneer u de Diensten gebruikt;

(v) andere Gegevens die u ons verstrekt:

 • zoals informatie die wordt gebruikt om een verloren account te identificeren;
 • Wanneer u de website van Tilak Healthcare bezoekt of het Dashboard en/of de Dienst gebruikt, kan er mogelijk apparaatinformatie zoals het IP-adres van uw Apparaat, besturingssysteem, browserinformatie waaronder browsertype en de taal die u verkiest, uw Apparaatmodel en de instellingen ervan en netwerkinformatie worden verzameld;
 • wanneer u zich op een nieuwsbrief abonneert;
 • wanneer u het Dashboard en de Diensten gebruikt, en u inhoud maakt.

(vi) informatie over uw activiteit of informatie die u verstrekt over hoe u het Dashboard of de Diensten gebruikt.

"Persoonlijke Informatie": betekent informatie op zichzelf of gecombineerd met andere informatie, identificeert uzelf of uw patiënt(en) of kan worden gebruikt om uzelf of uw patiënt(en) of uw persoonlijke kenmerken (en die van uw patiënt) te identificeren, zoals uw naam en contactgegevens of informatie over de naam, leeftijd, pathologie en gezondheid van uw patiënt die door u verzameld wordt en/of door het Dashboard en/of de Applicatie overgemaakt wordt.

"Waarschuwing": betekent een door de Applicatie gegenereerde melding die naar het Apparaat van de Gebruiker wordt gestuurd.

"Applicatie": betekent de OdySight®-applicatie voor mobiele apparaten, die de Gebruiker aan de patiënt aanbeveelt.

"Gebruiker" betekent (een) natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die (een) zorgprofessional(s) is/zijn.
1. Aanvaarding
Uw toegang tot het Dashboard en uw gebruik van de Diensten vallen onder deze Gebruikersvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetgeving.

Lees en kijk deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig na vooraleer u het Dashboard gebruikt.

Door een account aan te maken en het Dashboard te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden zonder beperking hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u dit Dashboard onmiddellijk te verlaten.

Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor om, indien het een geldige reden heeft om dit te doen, deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en te herzien. De datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Als Tilak Healthcare deze Gebruiksvoorwaarden op een manier wijzigt die een wezenlijk effect heeft op de Gebruiker en/of de patiënten van de Gebruiker, dan zal Tilak Healthcare een dergelijke wijziging via het Dashboard kenbaar maken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht en bindend zodra de Gebruiker het Dashboard en/of de Diensten na een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken. We moedigen de Gebruikers aan om deze pagina regelmatig na te kijken om de dan geldende en toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te lezen. Indien u de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardbaar vindt, dan gaat u ermee akkoord om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het Dashboard en de Diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Tilak Healthcare met betrekking tot het gebruik van het Dashboard, de Diensten en de Inhoud.

Door gebruik te maken van de Diensten en/of het Dashboard verklaart en garandeert u dat u het recht, het gezag en het vermogen hebt om akkoord te gaan met en u te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en dat het u niet verboden is om de Diensten en/of het Dashboard, of een deel ervan te gebruiken en ook niet om Persoonsgegevens van patiënten te verzamelen.
2. Registratie van een account
Het Dashboard is beschikbaar na inschrijving op de Site. Voor de registratie dient u een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren die aan uw account worden gekoppeld. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Dashboard en u mag niet toestaan dat een andere persoon uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder en via uw account. Als u van mening bent dat de veiligheid van uw accountinformatie in het gedrang is gebracht, dan moet u onmiddellijk uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen via de functie accountinstellingen en Tilak Healthcare onverwijld op de hoogte brengen. Tilak Healthcare is niet aansprakelijk voor de ongeoorloofde toegang tot het Dashboard en/of de Diensten of voor het gebruik van uw accountinformatie.

De Dienst en de toegang tot deze versie van het Dashboard worden gratis aangeboden (mocht dit niet langer het geval zijn, dan moet de Gebruiker hiermee uitdrukkelijk akkoord gaan), maar mogelijk kunnen draadloze aanbieders, telefoonmaatschappijen of andere partijen die niet met Tilak Healthcare verbonden zijn, wel standaardtarieven of kosten factureren aan de Gebruiker voor het gebruik van het Dashboard of zijn/haar Apparaat.

De Gebruiker kan op elk ogenblik het gebruik van het Dashboard en/of de Diensten onderbreken en/of de Dashboard-applicatie uit zijn/haar Apparaat verwijderen.

De Gebruiker kan ook vragen om zijn/haar Gebruikersaccount en/of Gebruikersgegevens te verwijderen, mits een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan supportBE@odysight.app.
3. Gebruik van de diensten
3.1 Wanneer u gebruik maakt van het Dashboard, de Diensten en/of de Inhoud, bent u als enige verantwoordelijk voor het volgende:

 • ervoor zorgen dat u een gekwalificeerde zorgprofessional bent zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving
 • ervoor zorgen dat u de recentste beschikbare versie van het Dashboard gebruikt
 • het verstrekken en bijhouden van nauwkeurige, actuele en volledige accountinformatie
 • ervoor zorgen dat de Persoonlijke Informatie van een patiënt die u via het Dashboard verstrekt, betrekking heeft op de juiste patiënt en niet op een andere persoon
 • eventuele schade aan uw Apparaat, en elk verlies of beschadiging van informatie die u op het Apparaat opslaat, ten gevolge van het gebruik van het Dashboard of de Inhoud of de interactie van dit Dashboard of deze Inhoud met andere applicaties of programma's die u eventueel downloadt of gebruikt
 • het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle Gegevens, met inbegrip van Persoonlijke Informatie en in het bijzonder uw persoonlijke identificatienummers, accountinformatie, wachtwoorden en dergelijke met betrekking tot uw gebruik van het Dashboard of de Inhoud of de Persoonlijke Informatie die u eventueel op uw Apparaat opslaat
 • het gebruik van Gegevens en Waarschuwingen
 • het handhaven van de fysieke beveiliging van uw Apparaat.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor kosten, verliezen of schade die u oploopt doordat u deze verantwoordelijkheden niet nageleefd hebt.

3.2 Verzameling en gebruik van Persoonsgegevens van de Patiënt

Het Dashboard dient om u te helpen de pathologie van de patiënt op te volgen en om het delen van Gegevens en Waarschuwingen te vergemakkelijken. U blijft dus als enige verantwoordelijk voor de rechtmatige verzameling, invoer en correctheid van de Gegevens van de Patiënt, de rechtmatige overdracht van deze Gegevens naar de Applicatie, de beoordeling en het gebruik of misbruik van de Gegevens en Waarschuwingen die van de Diensten verkregen worden en de beslissingen met betrekking tot de behandeling of gelijkaardige activiteiten.

U bent als enige verantwoordelijk voor het invoeren van Gegevens in het Dashboard en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om (i) alle redelijke stappen te ondernemen om dergelijke Gegevens te beschermen en (ii) alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de toegang tot uw Apparaat te beveiligen en de bekendmaking van, het gebruik van en de toegang tot de Gegevens te beperken tot alleen bevoegde personen binnen uw privépraktijk/kabinet op een need to know-basis voor de uitvoering van de Dienst en op voorwaarde dat ze op de hoogte zijn van de vertrouwelijke aard van de Gegevens en gebonden zijn aan verplichtingen met betrekking tot beperkt gebruik. U blijft aansprakelijk voor elke schending van de geheimhouding door dergelijke bevoegde personen.

Pas na de activering van de account van de patiënt worden de Patïentgegevens via het Dashboard automatisch aan de Applicatie overgemaakt. De Applicatie stuurt de Gegevens en Waarschuwingen met betrekking tot de Patiënt(en) naar het Dashboard van de Gebruiker opdat de Gebruiker de evolutie van de pathologie van de patiënt zou kunnen opvolgen.

U verklaart en garandeert dat (i) u gerechtigd bent om over te gaan tot het verzamelen en overdragen van de Persoonsgegevens van de patiënt; (ii) u uw patiënt nauwkeurig en transparant ingelicht hebt over de omvang en het doel van de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens in overeenstemming met Artikelen 13 en/of 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR") en (iii) dat uw Patiëntgegevens te allen tijde op voldoende rechtsgronden en voor legitieme doeleinden verwerkt zullen worden en ook dat de overdracht van de Gegevens naar de Applicatie voor de uitvoering van de Diensten rechtmatig gebeurd is en/of zal gebeuren.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw naleving van alle wetten en normen van beroepsuitoefening die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde of een ander relevant beroep in de gezondheidszorg.

3.3 Tilak Healthcare zal de toepasselijke wet- en regelgeving naleven met betrekking tot haar levering van de Diensten aan de Gebruiker.

De Gebruiker erkent dat bij de Diensten ook externe netwerkoperatoren betrokken zijn en daarom kan Tilak Healthcare de ononderbroken levering van de Diensten en de voortdurende online beschikbaarheid ervan niet garanderen.
4. Eigendom en gebruiksbeperkingen
De Diensten, de Applicatie, het Dashboard, de Inhoud, de handelsmerken, logo's en handelsnamen afgebeeld in het Dashboard en de Applicatie en alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, rechten op het Dashboard als databank) zijn exclusief eigendom van Tilak Healthcare.

De commerciële reproductie, distributie of verzending van een deel of delen van het Dashboard en/of de Inhoud of van de informatie die op welke manier dan ook daarin is opgenomen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tilak Healthcare.

De Gebruiker krijgt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie te geven licentie om het Dashboard en de Diensten te gebruiken, uitsluitend voor de beoordeling van de pathologie van de patiënt en voor de opvolging in zijn kabinet/privépraktijk met uitsluiting van elke andere zorgprofessional of gebruiker, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken, logo's en andere eigendomsvermeldingen intact blijven. Het gebruik van de Inhoud is ten strengste verboden. Elk ander gebruik van het Dashboard en/of de Dienst is verboden.

Om deze beperkte licentie te kunnen toekennen, moet de Gebruiker instemmen met al deze Gebruiksvoorwaarden en ze naleven. Elk ander gebruik van de materialen, de Inhoud en het Dashboard, waaronder reproductie (voor andere doeleinden dan hierboven beschreven), wijziging, distributie of herpublicatie is ten strengste verboden en is een schending van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare.

Het is verboden om geautomatiseerde systemen of software te gebruiken om voor commerciële doeleinden gegevens uit het Dashboard te halen, ('screen scraping'), tenzij u of een derde rechtstreeks een schriftelijke licentieovereenkomst hebt afgesloten met Tilak Healthcare die een dergelijke activiteit toestaat.

U mag het Dashboard en/of de Inhoud niet verdelen, verkopen, leasen, uitlenen of overmaken, of de Diensten anderszins exploiteren, noch het Dashboard en/of de Inhoud wijzigen, veranderen of aanpassen, waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, vertalen, decompileren, reverse engineeren, uit elkaar halen of er afgeleide werken van maken. Bovendien mag u geen software gebruiken voor het ontwikkelen, ontwerpen, produceren, fabriceren, verkopen en/of verdelen van een product dat is afgeleid van het Dashboard en/of de Inhoud. U staat evenmin derden toe om het bovenstaande te doen.

Elk gebruik van het Dashboard of de Diensten dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare en van derden schenden.

Het Dashboard kan links bevatten naar websites of bronnen van derden die geen deel uitmaken van het Dashboard. U stemt ermee in dat Tilak Healthcare niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze websites en bronnen waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, hun beschikbaarheid of de inhoud en informatie die ze verstrekken. De opname van bronnen van derden, waaronder links naar websites van derden, in het Dashboard, impliceert niet dat Tilak Healthcare deze bronnen goedkeurt.

Tilak Healthcare kan (maar is hier niet toe verplicht) het volgende doen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden:

 • uw gebruik van de Diensten onderzoeken in de mate dat Tilak Healthcare dit passend acht om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, overheidsverzoeken of juridische procedures
 • uw toegang tot het Dashboard beëindigen nadat Tilak Healthcare heeft vastgesteld dat u deze Gebruiksvoorwaarden geschonden hebt.
5. Vrijwaring
De Wet- en regelgeving verschilt van land tot land en daarom is het gebruik van het Dashboard op eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het Dashboard onder zijn/haar uitsluitende controle.

Het Dashboard dient niet als apparaat voor diagnose- of behandelingsdoeleinden.

Het Dashboard en de Inhoud verstrekken geen volledige medische informatie. Het Dashboard vervangt geen gesprekken tussen de Gebruiker en zijn/haar patiënt(en) en vervangt ook geen medische evaluatie van de patiënt. Dit Dashboard biedt geen gepersonaliseerde medische diagnose of behandelingsadvies voor een specifieke patiënt.

De Gegevens en Waarschuwingen die door de Applicatie worden gegenereerd en naar het Dashboard worden verstuurd, zijn mogelijk onjuist en zijn afhankelijk van de betrouwbaarheid van de uitvoering van de Applicatietests door de patiënt.

Door voortdurend gebruik te maken van de Diensten kan de Gebruiker informatie verzamelen of krijgen over de evaluatie van de ziekte van de patiënt; de Diensten moeten de opvolging van de patiënt helpen te verbeteren. De Dienst controleert of verifieert de consistentie of relevantie niet van de gegevensinvoer in het dashboard van de Gebruiker. De analyse van de Gegevens en Waarschuwingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het Dashboard en/of de Diensten kunnen geen medische consultatie vervangen. De Diensten worden niet en mogen niet als medisch advies beschouwd worden. Tilak Healthcare trekt geen conclusies uit de gegenereerde Gegevens en Waarschuwingen, doet geen medische aanbevelingen over de beoordeling van de pathologische vooruitgang, de algemene gezondheidstoestand, de mogelijke achteruitgang of de noodsituatie van de patiënt.

De informatie en hulpmiddelen die Tilak Healthcare via de Diensten ter beschikking stelt, worden uitsluitend ter informatie verstrekt. DE DIENSTEN ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE BEDOELD ALS DIAGNOSTISCHE DIENST OF PLATFORM, NOCH OM ZEKERHEID TE BIEDEN MET BETREKKING TOT EEN DIAGNOSE, NOCH OM EEN BEPAALDE THERAPIE AAN TE BEVELEN OF ANDERSZINS TER VERVANGING VAN HET KLINISCHE OF PROFESSIONELE OORDEEL VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL.

DE GEBRUIKER MAG ZICH NIET OP HET DASHBOARD, DE INHOUD, DE BEKOMEN GEGEVENS EN RESULTATEN BASEREN ALS ZIJNDE PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, NOCH DE DIENSTEN GEBRUIKEN TER VERVANGING VAN EEN RELATIE MET ZIJN/HAAR PATIËNT (EN).

HET DASHBOARD, DE DIENSTEN EN DE INHOUD (DIE KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN) WORDEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" GELEVERD EN ZONDER OM HET EVEN WELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE (VOORTVLOEIEND UIT DE WET, UIT DE GEWOONTE OF ANDERSZINS) VERKLARING, VOORWAARDE, OF GARANTIE MET BETREKKING TOT HET DASHBOARD, DE DIENST EN/OF DE INHOUD ERVAN. HOEWEL TILAK HEALTHCARE ER IN HAAR ROL VAN ONTWIKKELAAR PROBEERT VOOR TE ZORGEN DAT DE INHOUD IN HET DASHBOARD JUIST IS, WIJST TILAK HEALTHCARE, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ALLE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AF MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, ADEQUAATHEID, VERKOOPBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD EN/OF DE GEGEVENS MEDE WAT BETREFT VAN DOOR DE GEBRUIKER VERZAMELDE EN BEHANDELDE GEGEVENS. DAAROM KAN EN ZAL TILAK HEALTHCARE NIET WETTELIJK, FINANCIEEL OF MEDISCH VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR OP BASIS VAN HAAR ALGORITMEN, REKENMACHINES EN VERGELIJKINGEN GENOMEN BESLISSINGEN.

TILAK HEALTHCARE WIJST EVENEENS UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN HET DASHBOARD, DE APPLICATIE EN DE INHOUD. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT ER GEEN ENKELE IMPLICIETE, UITDRUKKELIJKE OF WETTELIJKE GARANTIE GEGEVEN WAARONDER, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, GARANTIES OP HET NIET-SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOMSTITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE, MET BETREKKING TOT HET DASHBOARD, DE APPLICATIE, DE INHOUD EN/OF DE DIENSTEN.

TILAK HEALTHCARE SLUIT ELKE VERKLARING OF GARANTIE UIT DAT DE INFORMATIE IN HET DASHBOARD EN/OF IN DE APPLICATIE VRIJ VAN DEFECTEN ZAL ZIJN. DE GEBRUIKER DRAAGT ALLE KOSTEN EN RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT ZIJN/HAAR GEBRUIK VAN HET DASHBOARD.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, SLUIT TILAK HEALTHCARE ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN HET DASHBOARD, DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD.

TILAK HEALTHCARE GARANDEERT DE VEILIGHEID OF VERTROUWELIJKHEID VAN DE OP UW APPARAAT OPGESLAGEN GEGEVENS NIET. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, EN DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR AL UW COMMUNICATIE EN INTERACTIES MET UW PATIENTEN. U BEGRIJPT DAT TILAK HEALTHCARE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OPNEEMT VOOR HET SCREENEN VAN EEN PATIENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EN DAT TILAK HEALTHCARE EVENMIN GEBRUIKSERINHOUD CONTROLEERT OF ER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OPNEEMT. TILAK HEALTHCARE VERSTREKT GEEN MEDISCH ADVIES EN TILAK HEALTHCARE ONDERSCHRIJFT OF BEVEELT GEEN SPECIFIEKE PRODUCTEN, GEBRUIKERS VAN PRODUCTEN, THERAPIEEN, TESTS, ARTSEN, ZORGPROFESSIONALS OF ADVIEZEN AAN.
6. Wijziging en beeindiging
U stemt ermee in dat Tilak Healthcare in bepaalde omstandigheden, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden en zonder voorafgaande kennisgeving, de volledige functionaliteit (of een deel ervan) van het Dashboard en/of de Diensten (of een deel ervan) tijdelijk of permanent kan wijzigen, onderbreken, stopzetten, of wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan het Dashboard en/of de Inhoud aan kan brengen of uw Gegevens kan verwijderen waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, gegevens met betrekking tot uw patiënten, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om één van de volgende redenen (die niet uitsluitend bedoeld zijn): (a) inbreuken op of schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere daarin opgenomen overeenkomsten of richtlijnen (waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, nalatigheid, verzuim, bekendmaking van een toegangscode en/of een wachtwoord of ongeoorloofde toegang tot het Dashboard), (b) (verzoeken door wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u, (d) de stopzetting of de materiële wijziging van de Diensten (of een deel ervan), (e) technische of beveiligingskwesties- of problemen, (f) langere perioden van inactiviteit, en/of (g) uw betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten. Tilak Healthcare is ten aanzien van u of van derden niet aansprakelijk voor de beëindiging van uw account of van uw toegang tot de Diensten.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verliezen of schade die u oploopt als gevolg van de wijziging, onderbreking of stopzetting van de volledige functionaliteit (of een deel ervan) van het Dashboard, de Applicatie of de Inhoud.
7. Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL NOCH TILAK HEALTHCARE, NOCH EEN VAN HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, HET VERLIES VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE GEGEVENS, WAARSCHUWINGEN, INHOUD, DIENSTEN EN/OF HET DASHBOARD WAARONDER, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF -VERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING OF VERLIES VAN EEN KANS, VERLIES VAN PATIENTEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS ALS TILAK HEATHCARE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE EN/OF EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAREN.
8. Vergoeding
U GAAT ERMEE AKKKOORD OM IEDEREEN BIJ TILAK HEALTHCARE EN HAAR KADERLEDEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE VORDERINGEN, GEDINGEN OF AANSPRAKEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN REGELINGEN (INCLUSIEF VAN DE PATIENTEN VAN DE GEBRUIKER), WAARONDER, ZONDER ZICH HIERTOE TE BEPERKEN, REDELIJKE KOSTEN VOOR JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE BIJSTAND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF NAAR VERLUIDT VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT DE DIENSTEN OF GEBRUIK VAN HET DASHBOARD OF DE INHOUD OF UW MEDISCH ADVIES OF UW SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
9. Gegevensbescherming
Tilak Healthcare houdt de Gegevens veilig en behandelt en verwerkt deze als verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetgeving om u toegang te verlenen tot het Dashboard en dit te laten gebruiken, alsmede voor het leveren van de Diensten.

U beschikt over de volgende rechten en kunt deze uitoefenen: uw recht op toegang, verbetering, wissen, bezwaar maken tegen verwerking, profilering en/of geautomatiseerde beslissingen, beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens en, indien van toepassing, gegevensportabiliteit, door het volgend e-mailadres aan te schrijven: dpo@tilakhealthcare.com. Evenzo hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zoals de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) of het Belgisch bureau voor gegevensbescherming (www.dataprotectionauthority.be).

Het Privacybeleid met betrekking tot de gezondheidszorg, dat beschikbaar is op https://odysight.app/privacypolicy-dashboard-be-nl biedt meer informatie over het gebruik en de verwerking van uw gegevens door Tilak Healthcare. U erkent dat het Privacybeleid met betrekking tot de gezondheidszorg integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

Niettegenstaande het bovenstaande en tenzij anders is bepaald in het Privacybeleid met betrekking tot de gezondheidszorg, is alle niet-Persoonlijke Informatie die u aan Tilak Healthcare overmaakt vanaf of over het Dashboard via elektronische gegevenstransmissie of anderszins, inclusief eventuele vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, niet-vertrouwelijk en gelden er voor u geen eigendomsrechten op en wordt deze als dusdanig behandeld. Alle informatie, uitgezonderd uw Persoonlijke Informatie en die van uw Patiënten, mag voor om het even welk doel worden gebruikt, met inbegrip van reproductie; bekendmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posten. Het staat Tilak Healthcare vrij om ideeën, concepten en knowhow, of technieken die vervat zitten in communicatie die u vanaf of over het Dashboard naar Tilak Healthcare stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten.
10. Toepasselijk recht
Tilak Healthcare sluit alle verklaringen en garanties uit dat de Diensten, het Dashboard, de Applicatie en/of de Inhoud beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties dan België, of dat ze voldoen aan de wettelijke of regelgevende vereisten van dergelijke locaties. De toegang van de Gebruiker tot de Diensten is geheel op eigen risico en op eigen initiatief van de Gebruiker en de Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving.

Met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie ervan geldt het Frans recht als toepasselijk recht, zonder rekening te houden met de bepalingen ervan inzake wetsconflicten. Elk geschil in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Parijs, Frankrijk, en door het Dashboard te gebruiken onderwerpt u zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken voor dergelijke doeleinden en doet u afstand van alle bezwaren tegen de rechtsbevoegdheid van of het verschijnen in deze rechtbanken.
11. Scheidbaarheid
Als een van de bepalingen of een deel van een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, dan worden de geldigheid en de afdwingbaarheid van het afdwingbare deel van een dergelijke bepaling en/of de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed.

Tilak Healthcare en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.