Gebruiksvoorwaarden OdySight®-Dashboard

V1.0/ 2022-05-02
Voor het gebruik van het OdySight®-dashboard van Tilak Healthcare SAS ('Tilak Healthcare')
gevestigd te 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel Parijs B 820 343 044
E-mail: contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ODYSIGHT®-DASHBOARD GEBRUIKT

Het Dashboard staat voor het OdySight®-dashboardplatform ('Dashboard'), dat toegankelijk is via https://dashboard.tilakhealthcare.com/dashboard/nl/login ('Site').

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Dienst.

Door een account aan te maken, toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Dashboard en de Dienst erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen, ermee akkoord bent gegaan en er zonder beperking aan gebonden bent. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, moet u dit Dashboard onmiddellijk verlaten, u hebt dan geen toegang meer tot de Dienst.

Het Dashboard wordt door Tilak Healthcare gratis ter beschikking gesteld aan u ('u' of 'Gebruiker'), uitsluitend voor gebruik op uw computer of smartphone (elk een 'Apparaat') wanneer u verbonden bent met internet.

LET OP: HET DASHBOARD BEVAT VERTROUWELIJKE PATIËNTGEGEVENS

DE GEBRUIKER DIENT DE TOEGANG TOT HET DASHBOARD EN DE INHOUD ERVAN STRIKT VERTROUWELIJK TE HOUDEN

Definities
'Administratieve gebruiker': een Gebruiker die de administratieve account van het Dashboard kan beheren.

'Melding': kennisgeving die door de Applicatie wordt gegenereerd en naar het Apparaat van de zorgprofessional die gebruiker is, wordt verstuurd.

'Applicatie': de OdySight®-app voor mobiele apparaten die door de zorgprofessional die gebruiker is aan de patiënt is voorgeschreven.

'Inhoud': alle elementen van het Dashboard en/of de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp, tekening, grafische weergaven, materialen, programma's, schema, database, software, alle berichten en items met informatie, fictieve tekens, namen, thema' s, objecten, artikel, informatie, tekst, document, diagram, afbeelding, beeld, muziek of geluiden, video, audio, audiovisuele effecten, rangschikking daarvan en alle andere elementen die afzonderlijk of in combinatie deel uitmaken van het Dashboard, samen met alle gerelateerde intellectuele en/of industriële eigendomsrechten behorend bij het bovenstaande.

'Klant': een ziekenhuis, medisch centrum, privépraktijk, openbare of particuliere gezondheidsinstelling, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die gezondheidsdiensten verleent aan patiënten.

'Gegevens':

(i) Persoonsgegevens van gebruikers;

(ii) Alle informatie over en gegevens van de patiënt(en) van de zorgprofessional die gebruiker is, inclusief maar niet beperkt tot de Persoonsgegevens van de patiënt zoals verzameld door de Gebruiker en ingevuld op het Dashboard in volledige overeenstemming met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt;

(iii) Alle informatie en gegevens die door de Applicatie worden verzameld en automatisch naar het Dashboard van de Gebruiker worden verzonden ten behoeve van de Diensten;

(iv) Gegevens wanneer u naar de Diensten informeert via e-mail, telefoon, onze website of ons Dashboard (inclusief de klantenservice), zoals chatlogs en tickets voor klantenondersteuning of Gegevens die het Dashboard automatisch en rechtstreeks van u verzamelt wanneer u gebruikmaakt van de Diensten;

(v) Andere gegevens die u ons verstrekt:

- informatie die wordt gebruikt om een verloren account te identificeren;

- wanneer u de Tilak Healthcare-website bezoekt of gebruikmaakt van het Dashboard en/of de Dienst inclusief apparaatgegevens (zoals het IP-adres van uw Apparaat, het besturingssysteem, browsergegevens zoals het browsertype en de taal van uw voorkeur, het model van uw Apparaat en de instellingen en de netwerkgegevens daarvan);

- wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief;

- wanneer u gebruikmaakt van het Dashboard en de Diensten en u inhoud aanmaakt; en/of

(vi) Informatie over uw activiteit of informatie die u verstrekt over hoe u gebruikmaakt van het Dashboard of de Diensten.

'Wetten inzake gegevensbescherming': de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, samen met alle wetgeving die de AVG en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy afdwingen en aanvullen.

'Zorgprofessional die gebruiker is': gekwalificeerde zorgprofessional die belast is met het voorschrijven van de Applicatie aan patiënten en die Gegevens en Meldingen van patiënten die door de Applicatie worden gegenereerd en naar het Dashboard worden overgebracht, mag verzamelen, behandelen en beoordelen.

'Persoonlijke informatie': informatie, alleen of in combinatie met andere informatie, die u of de patiënt(en) van de zorgprofessional die gebruiker is, identificeert of gebruikt kan worden om u of de patiënt(en) van Gebruiker te identificeren, of uw (en die van de patiënt van Gebruiker) persoonlijke kenmerken, zoals uw naam en contactinformatie of informatie over de patiënt van Gebruiker, zoals de naam, leeftijd, pathologie en gezondheid, die door Gebruiker verzameld wordt en/of door het Dashboard en/of de Applicatie doorgegeven wordt.

'Diensten': betekent toegang tot het Dashboard en de Gebruikers in staat stellen om ofwel Gebruikersaccounts aan te maken en te beheren en/of Gegevens en Waarschuwingen van patiënten te verzamelen, te behandelen en te beoordelen die door de Applicatie worden gegenereerd en worden overgebracht naar het dashboard van de zorgprofessional die gebruiker is. De verleende Diensten zijn afhankelijk van de rol van de Gebruiker.

'Gebruiker': werknemers en/of zelfstandige contractanten van de Klant die het Dashboard en de Diensten namens de Klant mogen gebruiken.
1. Aanvaarding
De Klant zal het Dashboard en de Diensten gebruiken, en zal ervoor zorgen dat alle Gebruikers het Dashboard en de Diensten gebruiken in volledige overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften. De Klant verklaart en garandeert dat hij (i) rechtstreeks of via zijn Gebruikers toegang heeft gekregen tot de Gebruiksvoorwaarden, de Gebruikshandleiding en het beleid met betrekking tot het Dashboard en/of de door Tilak Healthcare aangeboden of ter beschikking gestelde Diensten, (ii) de vereisten daarvan begrijpt, en (iii) ermee instemt zich daaraan te houden.

De Klant zal commercieel redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de Gebruikers te allen tijde opgeleid en getraind zijn in het juiste gebruik en de juiste bediening van de Diensten, en om ervoor te zorgen dat de account van elke Gebruiker gebruikt wordt overeenkomstig de van tijd tot tijd door Tilak Healthcare verstrekte toepasselijke handleidingen, instructies, specificaties en documentatie.

De Klant is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud - zowel van de functionaliteit als van de veiligheid - van alle apparatuur en ondersteunende diensten die nodig zijn voor de verbinding met, de toegang tot of het gebruik van het Dashboard en de diensten, met inbegrip van modems, hardware, servers, software, besturingssystemen, netwerken, enzovoort.

Tilak Healthcare kan het account van de Klant schorsen wanneer het van mening is dat de Klant deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt.

Door gebruik te maken van de Diensten en/of het Dashboard, verklaart en garandeert de Gebruiker dat:

 • hij/zij het recht, de bevoegdheid en de hoedanigheid heeft om namens hem/haar en namens de Klant met deze Gebruiksvoorwaarden in te stemmen en ze na te leven;
 • het hem/haar niet verboden is de Diensten en/of het Dashboard of een gedeelte daarvan te gebruiken.

Bovendien verklaart en garandeert de zorgprofessional die gebruiker is, dat hij/zij het recht en de juiste toestemmingen heeft om Persoonsgegevens van de patiënt te verzamelen en daar toegang toe te krijgen (inclusief in het geval van minderjarigen).

Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor om, indien het daartoe een geldige reden heeft, deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en te herzien. De datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Indien Tilak Healthcare deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt op een manier die wezenlijke gevolgen heeft voor de Gebruiker, zal Tilak Healthcare van deze wijziging melding maken binnen het Dashboard. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk van kracht en bindend op het moment dat de Gebruiker het Dashboard en/of de Diensten blijft gebruiken na een dergelijke kennisgeving. Gebruikers worden aangemoedigd deze pagina regelmatig te controleren om de dan geldende en toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te lezen. Als de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor u niet aanvaardbaar zijn, stemt u ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het Dashboard en de Diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant, zijn Gebruiker(s) en Tilak Healthcare met betrekking tot het gebruik van het Dashboard, de Diensten en de Inhoud.
2. Toegang tot het dashboard en gebruiksvoorwaarden
De rollen van de Gebruikers worden gedefinieerd in de Gebruikersgids. Een Gebruiker kan een Administratieve Gebruiker, een zorgprofessional die gebruiker is of iets anders zijn.

2.1 Administratieve Gebruikers.

De klant wijst een Administratieve Gebruiker aan om het administratieve account van het Dashboard te beheren. Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor de registratie van een Administratieve Gebruiker te weigeren en het account van een Administratieve Gebruiker te annuleren als die ongeschikt wordt geacht.

2.2 Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikersabonnementen zijn voor aangewezen bevoegde Gebruikers en kunnen niet door meer dan één bevoegde Gebruiker gedeeld of gebruikt worden. Ze kunnen wel opnieuw toegewezen worden aan nieuwe bevoegde Gebruikers die voormalige Gebruikers vervangen die het Dashboard niet langer nodig hebben. Als voorwaarde voor toegang tot en gebruik van het Dashboard stemt iedere gebruiker ermee in zich aan de Gebruiksvoorwaarden te houden, en de Klant zal in elk geval voor die naleving zorgen. De Klant stelt Tilak Healthcare onmiddellijk op de hoogte van elke schending van de Gebruiksvoorwaarden door Gebruikers zodra deze kennis krijgt van dergelijke schendingen en is aansprakelijk voor elke schending van de Gebruiksvoorwaarden door Gebruikers.

2.3 Accountverantwoordelijkheid.

Het Dashboard is beschikbaar zodra de Klant zich op de Site heeft aangemeld.

Registratie vereist dat de Administratieve Gebruiker de naam van de Klant aangeeft (formele naam, volledig adres) en de juiste gebruikersrol plus een gebruikersnaam en wachtwoord selecteert die aan de rekening(en) van de Gebruiker(s) gekoppeld zullen worden. De Klant is verantwoordelijk voor (i) alle gebruik van elk account waartoe de Klant toegang heeft, ongeacht of de Klant al dan niet toestemming heeft gegeven voor het specifieke gebruik of de specifieke Gebruiker, en ongeacht of de Klant van dat gebruik op de hoogte is, en (ii) het beveiligen en vertrouwelijk houden van zijn Dashboard-account, gebruikersnaam, wachtwoorden (inclusief maar niet beperkt tot administratieve wachtwoorden en wachtwoorden van Gebruikers) en bestanden.

De Gebruiker zal niet toestaan dat een andere persoon zijn gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder en via het account van de Gebruiker plaatsvinden. Indien de Gebruiker van mening is dat de beveiliging van de accountgegevens van de Gebruiker en/of de Klant gecompromitteerd is, dient de Gebruiker onmiddellijk de desbetreffende gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen via de accountinstellingen en meteen Tilak Healthcare op de hoogte te stellen. Tilak Healthcare is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot het Dashboard en/of de Diensten of het gebruik van de accountinformatie van de Gebruikers.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven of claims die het gevolg zijn van gestolen of verloren wachtwoorden. De Dienst en de toegang tot deze versie van het Dashboard, worden gratis verstrekt (mocht dat niet meer het geval zijn, dan moet de Klant daar eerst uitdrukkelijk mee instemmen), maar bij de Klant en/of Gebruiker kunnen voor het gebruik van het Dashboard of zijn/haar Apparaat standaardtarieven of kosten in rekening worden gebracht door providers van (mobiele) telefonie of andere partijen die niet verbonden zijn met Tilak Healthcare.

De Gebruiker kan het gebruik van het Dashboard en/of de Diensten op elk moment onderbreken en/of de Dashboard-applicatie van zijn/haar Apparaat verwijderen.

De Gebruiker kan ook om verwijdering van zijn account verzoeken door voorafgaand een schriftelijke kennisgeving te sturen naar supportNL@odysight.app.
3. Gebruik van de diensten
Met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden zal Tilak Healthcare commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant en zijn Gebruikers toegang te verlenen tot het Dashboard en de Diensten.

3.1 De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor:

 • Zorgen dat hij/zij gebruikmaakt van de laatst beschikbare versie van het Dashboard;
 • Verstrekken en bijhouden van nauwkeurige, actuele en volledige accountinformatie;
 • Elke schade aan zijn/haar Apparaat, en elk verlies of elke beschadiging van informatie die de Gebruiker op het Apparaat opslaat, die het gevolg is van het gebruik van het Dashboard of de Inhoud, of de interactie van dit Dashboard of de Inhoud met andere toepassingen of programma's die de Gebruiker kan downloaden of gebruiken;
 • Het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle Gegevens, met inbegrip van alle Persoonlijke Informatie en in het bijzonder uw persoonlijke identificatienummers, accountinformatie, wachtwoorden en dergelijke met betrekking tot het gebruik van het Dashboard of de Inhoud of Persoonlijke Informatie die op het Apparaat van de Gebruiker is opgeslagen;
 • Het handhaven van de fysieke veiligheid van zijn/haar Apparaat.

Bovendien, als de Gebruiker een zorgprofessional is, zal de Gebruiker:

 • Zich ervan vergewissen dat hij/zij een gekwalificeerd beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving;
 • Ervoor zorgen dat de Persoonlijke Informatie van de patiënt die via het Dashboard wordt verstrekt, betrekking heeft op de juiste patiënt en niet op een andere persoon;
 • Verantwoordelijk zijn voor het gebruik van Gegevens en Meldingen.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor kosten, verlies of schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van het niet naleven door de Gebruiker van één van deze verantwoordelijkheden.

3.2 Verzamelen en gebruiken van patiëntgegevens door zorgprofessional(s) die gebruiker is/zijn

Het doel van het Dashboard is zorgprofessionals te ondersteunen die aandoeningen van patiënten volgen en het delen van Gegevens en Meldingen te vergemakkelijken. Een zorgprofessional die gebruiker is, is dus verantwoordelijk voor de rechtmatige verzameling, invoer en juistheid van de Gegevens van de patiënt, de rechtmatige overdracht van deze Gegevens naar de Applicatie, de beoordeling en het gebruik of misbruik van de Gegevens en Meldingen verkregen uit de Diensten en de behandelingsbeslissingen of soortgelijke activiteiten.

De zorgprofessional die gebruiker is, is als enige verantwoordelijk voor de invoer van Gegevens in het Dashboard en stemt er uitdrukkelijk mee in om (i) alle redelijke stappen te ondernemen om die Gegevens te beschermen en (ii) alle nodige maatregelen te treffen om de toegang tot het Apparaat van de zorgprofessional die gebruiker is te beveiligen en de bekendmaking, het gebruik van en de toegang tot Gegevens te beperken tot bevoegde personen en uitsluitend binnen de praktijk/het kantoor van de Klant op een 'need to know'-basis voor de uitvoering van de Dienst, op voorwaarde dat zij op de hoogte zijn van de vertrouwelijke aard van de Gegevens en gebonden zijn aan verplichtingen inzake beperkt gebruik. De zorgprofessional die gebruiker is, blijft aansprakelijk voor elke inbreuk op de vertrouwelijkheid door dergelijke bevoegde personen.

De gegevens van de patiënt worden alleen en bij activering van de account van de patiënt automatisch naar de Applicatie doorgestuurd via het Dashboard. Gegevens en Waarschuwingen van de patiënt(en) worden door de Applicatie gestuurd naar het Dashboard van de zorgprofessional die gebruiker is, zodat deze de evolutie van de pathologie van de patiënt kan volgen.

De zorgprofessional die gebruiker is, verklaart en garandeert dat (i) hij/zij gerechtigd is over te gaan tot het verzamelen en overdragen van de Persoonsgegevens van de patiënt; (ii) hij/zij zijn/haar patiënt op nauwkeurige en transparante wijze heeft geïnformeerd over de reikwijdte en de doeleinden van de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 en/of 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ('AVG') en (iii) dat patiëntgegevens te allen tijde zullen worden verwerkt op grond van een toereikende rechtsgrond, voor legitieme doeleinden en dat elke overdracht van de Gegevens naar de Applicatie voor de uitvoering van de Diensten, rechtmatig is en/of zal geschieden.

De zorgprofessional die gebruiker is, is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar naleving van alle wetten en normen inzake beroepspraktijk die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde of een ander relevant beroep in de gezondheidszorg.

3.3 Tilak Healthcare houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de levering van de Diensten aan de Klant en zijn Gebruiker(s).

De Klant erkent dat bij de Diensten ook externe netwerkoperatoren betrokken zijn en dat Tilak Healthcare daarom geen ononderbroken levering van de Diensten en de ononderbroken online beschikbaarheid daarvan kan garanderen.
4. Eigendom en gebruiksbeperkingen
De Diensten, de Applicatie, het Dashboard, de Inhoud, handelsmerken, logo's en handelsnamen zoals afgebeeld op het Dashboard en de Applicatie, en alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, rechten betreffende het Dashboard als database), zijn het exclusieve eigendom van Tilak Healthcare.

Commerciële reproductie, distributie of verzending van enig deel of delen van het Dashboard en/of de Inhoud of enige informatie daarin, op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tilak Healthcare, is niet toegestaan.

De Gebruiker krijgt een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om het Dashboard en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, uitsluitend om zorgprofessionals die gebruikers zijn in staat te stellen de aandoening en de follow-up van patiënten door zorgprofessionals die gebruikers zijn te beoordelen in het kantoor/de privépraktijk van de Klant, met uitsluiting van alle andere zorgprofessionals of gebruikers, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken, logo's en andere kennisgevingen van eigendomsrecht intact blijven. Het gebruik van de Inhoud is ten strengste verboden. Elk ander gebruik van het Dashboard en/of de Service is verboden.

De toekenning van deze beperkte licentie is afhankelijk van de instemming en de naleving door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van de materialen, de Inhoud en het Dashboard, met inbegrip van reproductie (voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden), wijziging, distributie of herpublicatie is strikt verboden en vormt een schending van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare.

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van het Dashboard over te nemen voor commerciële doeleinden, ("screen scraping") is verboden, tenzij de Gebruiker of een derde rechtstreeks een schriftelijke licentieovereenkomst met Tilak Healthcare heeft gesloten die deze activiteit toestaat.

Het is de Gebruiker niet toegestaan het Dashboard en/of de Inhoud te distribueren, verkopen, verhuren, uit te lenen of door te geven of de Diensten anderszins te exploiteren, noch het Dashboard en/of de Inhoud te wijzigen, aan te passen of te bewerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vertalen, decompileren, reverse engineering, disassembleren of afgeleide werken ervan maken. Bovendien zal de Gebruiker geen software gebruiken om een van het Dashboard en/of de Inhoud afgeleid product te ontwikkelen, te ontwerpen, te produceren, te vervaardigen, te verkopen en/of te verspreiden. U zult ook geen derde partij toestaan een van de bovenstaande dingen te doen.

Elk gebruik van het Dashboard of de Diensten dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, vormt een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Tilak Healthcare en derden.

Het Dashboard kan links bevatten naar websites of bronnen van derden die geen deel uitmaken van het Dashboard. De Gebruiker stemt ermee in dat Tilak Healthcare niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze websites en bronnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid ervan of de inhoud en informatie die zij verschaffen. De opname in het Dashboard van bronnen van derden, met inbegrip van links naar websites van derden, houdt niet in dat Tilak Healthcare deze bronnen goedkeurt.

Tilak Healthcare kan een of meer van de volgende dingen doen (maar is daar niet toe verplicht) zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid:

 • Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker onderzoeken naar eigen goeddunken van Tilak Healthcare om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, voorschriften, overheidsverzoeken of gerechtelijke procedures;
 • De toegang van de Gebruiker tot het Dashboard beëindigen wanneer Tilak Healthcare vaststelt dat de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.
5. Disclaimer
Wetten en regelgeving verschillen per land en daarom is elk gebruik van het Dashboard voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het Dashboard onder zijn/haar uitsluitende controle.

Gegevens en Waarschuwingen die door de Applicatie worden gegenereerd en naar het dashboard van de zorgprofessional die gebruiker is worden gestuurd, zijn mogelijk niet nauwkeurig en hangen af van de betrouwbaarheid van de uitvoering van de Applicatietests door de patiënt. Door de Diensten voortdurend te gebruiken kan de zorgprofessional die gebruiker is informatie verzamelen of krijgen over de evaluatie van de ziekte van de patiënt; de Diensten moeten de follow-up van de patiënt helpen verbeteren. De Dienst controleert noch verifieert de consistentie en de relevantie van de gegevens die de Gebruiker invoert op zijn/haar Dashboard. Analyse van Gegevens en Meldingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional die gebruiker is. Het Dashboard en/of de Diensten kunnen een medische consultatie niet vervangen. De Diensten zijn geen medisch advies en zullen dat ook niet worden. Tilak Healthcare trekt geen conclusies uit de gegenereerde Gegevens en Waarschuwingen, doet geen medische aanbevelingen over de beoordeling van het ziekteverloop van de patiënt, de algemene gezondheidstoestand, mogelijke verslechtering of noodsituatie.

De informatie en de hulpmiddelen die Tilak Healthcare beschikbaar stelt via de Diensten, worden alleen voor informatieve doeleinden verstrekt. DE DIENSTEN ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER BEDOELD ALS DIAGNOSTISCHE DIENST OF PLATFORM, OM ZEKERHEID TE BIEDEN IN HET KADER VAN DIAGNOSES, OM EEN BEPAALDE BEHANDELING AAN TE BEVELEN OF OP EEN ANDERE MANIER HET KLINISCHE OF PROFESSIONELE OORDEEL VAN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONALS TE VERVANGEN.

DE ZORGPROFESSIONAL DIE GEBRUIKER IS MAG NIET VERTROUWEN OP HET DASHBOARD, DE INHOUD, DE GEGEVENS EN DE VERKREGEN RESULTATEN ALS PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF DE DIENSTEN GEBRUIKEN ALS VERVANGING VAN ENIGE RELATIE MET ZIJN/HAAR PATIËNT(EN).

HET DASHBOARD, DE DIENSTEN EN DE INHOUD (DIE AAN VERANDERING ONDERHEVIG IS) WORDEN VERSTREKT 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE' EN ZONDER ENIGE VERKLARING, TERMIJN, VOORWAARDE OF GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET (OF IMPLICIET VIA DE WET, DE KLANT OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT HET DASHBOARD, DE DIENST EN/OF DE INHOUD DAARVAN. HOEWEL TILAK HEALTHCARE ER IN ZIJN HOEDANIGHEID ALS ONTWIKKELAAR NAAR STREEFT OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE INHOUD BINNEN HET DASHBOARD CORRECT IS, WIJST TILAK HEALTHCARE VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ALLE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, VERHANDELBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD EN/OF GEGEVENS, INCLUSIEF MET BETREKKING TOT GEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD EN VERWERKT DOOR DE GEBRUIKER. DAAROM KAN EN ZAL TILAK HEALTHCARE JURIDISCH, FINANCIEEL OF MEDISCH NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR GENOMEN BESLISSINGEN MET GEBRUIKMAKING VAN ZIJN ALGORITMEN, REKENMACHINES EN VERGELIJKINGEN.

TILAK HEALTHCARE WIJST OOK UITDRUKKELIJK DE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN HET DASHBOARD, DE APPLICATIE EN DE INHOUD. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, IMPLICIET, EXPLICIET NOCH WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EEN GARANTIE VAN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOMSTITEL, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODES, IN RELATIE TOT HET DASHBOARD, DE APPLICATIE, INHOUD EN/OF DIENSTEN.

TILAK HEALTHCARE SLUIT ELKE VERKLARING EN GARANTIE UIT DAT DE INFORMATIE OP HET DASHBOARD EN/OF DE APPLICATIE, VRIJ IS VAN DEFECTEN. DE GEBRUIKER DRAAGT ALLE KOSTEN EN RISICO 'S DIE VOORTVLOEIEN UIT ZIJN/HAAR GEBRUIK VAN HET DASHBOARD.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SLUIT TILAK HEALTHCARE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET DASHBOARD, DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD UIT.

TILAK HEALTHCARE WAARBORGT NIET DE VEILIGHEID OF DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE OP HET APPARAAT VAN DE GEBRUIKER WORDEN OPGESLAGEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, EN DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE GEBRUIKER KAN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

DE KLANT EN DE ZORGPROFESSIONAL DIE GEBRUIKER IS ZIJN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR AL HUN COMMUNICATIES EN INTERACTIES MET PATIËNTEN. TILAK HEALTHCARE NEEMT NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET SCREENEN VAN ELKE PATIËNT VOOR HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE, VERIFIEERT OOK NIET DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER EN NEEMT HIER GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR. TILAK HEALTHCARE GEEFT GEEN MEDISCH ADVIES EN TILAK HEALTHCARE BEVEELT GEEN SPECIFIEKE PRODUCTEN, PRODUCTGEBRUIKERS, THERAPIEËN, TESTS, ARTSEN, BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG OF MENINGEN AAN OF ONDERSCHRIJFT DEZE.
6. Wijzigingen en opzegging
U stemt ermee in dat Tilak Healthcare onder bepaalde omstandigheden, zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen en zonder voorafgaande kennisgeving, de functionaliteit van het Dashboard en/of de Diensten (of een deel daarvan) geheel of gedeeltelijk kan wijzigen, onderbreken, tijdelijk of permanent stopzetten, wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in het Dashboard en/of de Inhoud kan aanbrengen of uw Gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens met betrekking tot patiënten van de zorgprofessional die gebruiker is, met of zonder kennisgeving kan verwijderen, om een van de volgende redenen (die niet als exclusief bedoeld zijn): (a) schendingen of overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid, onthulling van toegangscode en/of wachtwoord of onbevoegde toegang tot het Dashboard), (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) verzoek van de Gebruiker, (d) stopzetting of materiële wijziging van de Diensten (of een deel daarvan), (e) technische of veiligheidskwesties of -problemen, (f) langere perioden van inactiviteit, en/of (g) uw betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten. Tilak Healthcare is niet aansprakelijk jegens u, de Klant of enige derde voor de beëindiging van de account van de Gebruiker of van de toegang tot de Diensten.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor kosten, verlies of schade die u oploopt ten gevolge van wijzigingen, onderbrekingen of stopzetting van enige of alle functionaliteiten van het Dashboard, de Applicatie of de Inhoud.
7. Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN NOCH TILAK HEALTHCARE, NOCH ZIJN BESTUURDERS, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, HET VERLIES VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS, MELDINGEN, INHOUD, DIENSTEN EN/OF HET DASHBOARD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE OF GEVOLGVERLIES OF -SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMEN, WINST OF WINSTKANSEN, VERLIES VAN PATIËNTEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS VAN DERDEN, ZELFS ALS TILAK HEALTHCARE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE, EN/OF ALS DERGELIJK VERLIES OF SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN.
8. Vrijwaring
DE KLANT STEMT ERMEE IN TILAK HEALTHCARE EN ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS TE VERDEDIGEN TEGEN, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR EN TE VRIJWAREN VAN VORDERINGEN, ACTIES OF EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHIKKINGEN (INCLUSIEF VAN DE PATIËNTEN VAN DE GEBRUIKER), MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE KOSTEN, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF NAAR VERLUIDT HET GEVOLG ZIJN VAN DE TOEGANG VAN DE GEBRUIKER TOT DE DIENSTEN OF HET GEBRUIK VAN HET DASHBOARD OF DE INHOUD OF MEDISCH ADVIES VAN DE ZORGPROFESSIONAL DIE GEBRUIKER IS, OF DE SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR DE GEBRUIKER.
9. Gegevensbescherming
De Klant erkent dat hij fungeert als afzonderlijke gegevensbeheerder met betrekking tot de Persoonsgegevens van de Patiënt van de Gebruiker en de Zorgprofessional die gebruiker is die worden verwerkt tijdens hun activiteiten, inclusief bezoeken van de Patiënt en het verzamelen daarvan in de medische dossiers van de Klant.

De Klant zal zijn verplichtingen volgens de Wetgeving inzake gegevensbescherming nakomen en zal niets doen, nalaten of toestaan plaats te vinden dat ervoor zorgt dat de ander zijn verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming niet nakomt.

Tilak Healthcare is Gegevensbeheerder van Gebruikersgegevens overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Als u online en/of via een van de websites van Tilak Healthcare communiceert met Tilak Healthcare, gelieve dan ook kennis te nemen van het privacybeleid dat op de websites van Tilak Healthcare beschikbaar is.

Tilak Healthcare houdt Gegevens veilig en behandelt en verwerkt deze als gegevensbeheerder in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetgeving, met als doel u toegang te verlenen tot het Dashboard en dat te gebruiken, zo ook voor de levering van Diensten.

Als Tilak Healthcare Persoonsgegevens van een Gebruiker overdraagt of beschikbaar stelt buiten de EU/EER, zorgt Tilak Healthcare ervoor dat de nodige stappen worden genomen om te zorgen dat adequate waarborgen zijn getroffen voor de bescherming van die Persoonsgegevens.

De Zorgprofessional die gebruiker is, verklaart en garandeert te handelen in overeenstemming met de vereisten zoals uiteengezet in bepalingen 1 en 3.2, meer in het bijzonder dat het verzamelen van Persoonsgegevens en deze met Tilak Healthcare delen, gebaseerd is op een geschikte rechtsgrondslag. De Klant zal de Diensten alleen gebruiken als onderdeel van het verstrekken van medisch advies en de juiste zorg voor de patiënt ('het Toegestane Doel') en zal geen Persoonsgegevens verwerken op een manier die onverenigbaar is met of buiten de Toegestane Doeleinden valt (anders dan om te voldoen aan de vereisten van het toepasselijke recht waaraan de Klant is onderworpen of, indien nodig, voor het instellen van, uitoefenen van of verdedigen tegen juridische claims).

De verwerking van Gebruikersgegevens door Tilak Healthcare omvat de naam, voornaam, het geslacht, e-mailadres en/of postadres van de Gebruiker, vast en/of mobiel telefoonnummer, gegevens over de uitoefening van uw beroep (bijv. functie en titel, nummer Zorgprofessional), gegevens van de Klant (naam, adres, stad en telefoonnummer van het Zorgcentrum, identificatienummer van de Klant), elektronische identificatiegegevens van de Gebruiker die nodig zijn voor toegang tot de Diensten en het Dashboard (bijv. inloggegevens, toegangsrechten, wachtwoorden, IP-adres, online identifiers/cookies, logfiles, datum en tijdstip van toegang en inloggen), gegevens van het Gebruikersprofiel of gegevens die via formulieren en vragenlijsten rechtstreeks door u zijn verstrekt.

Tilak Healthcare zal Persoonsgegevens van de Gebruiker alleen verwerken als deze verwerking gerechtvaardigd is en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke grondslag, d.w.z. als de verwerking nodig is (i) voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen, (ii) om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen van Tilak Healthcare, (iii) voor de behartiging van de rechtmatige belangen van Tilak Healthcare of (iv) als Tilak Healthcare voorafgaand uw geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.

U bent gerechtigd en kunt uw recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, bezwaar maken tegen verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens en, in voorkomend geval, dataportabiliteit, uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@tilakhealthcare.com. Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw plaatselijke Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming.

Het Privacybeleid voor de Gezondheidszorg, te vinden via https://odysight.app/privacypolicy-dashboard, geeft nadere informatie over het gebruik en de verwerking door Tilak Healthcare van de Gebruikersgegevens van Zorgprofessionals die gebruiker zijn. U erkent dat het Privacybeleid voor de Gezondheidszorg integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

Onverminderd het bovenstaande en behoudens het bepaalde in het Privacybeleid van de Gezondheidszorg, is en wordt alle niet-persoonlijke informatie die u via elektronische datatransmissie of anderszins aan Tilak Healthcare doorgeeft vanaf of via het Dashboard, met inbegrip van vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, voor u behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Alle informatie, met uitzondering van de Persoonsgegevens van u en uw Patiënten, kan worden gebruikt voor elk doel, inclusief reproductie; openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Het staat Tilak Healthcare vrij alle ideeën, concepten en knowhow of technieken die zijn opgenomen in alle communicatie die u vanuit en via het Dashboard naar Tilak Healthcare stuurt, te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten.
10. Toepasselijk recht
Tilak Healthcare verwerpt alle verklaringen en garanties dat de Diensten, het Dashboard, de Applicatie en/of de Inhoud beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties dan Frankrijk en Nederland, of dat ze voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten van dergelijke andere locaties. De toegang van de Gebruiker tot de Diensten is voor eigen risico en op initiatief van de Gebruiker en de Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetten.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, zonder rekening te houden met bepalingen inzake conflicterende wetten. Eventuele geschillen onder deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van rechtbanken in Parijs, Frankrijk. Door gebruik te maken van het Dashboard onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor dergelijke doeleinden en doet u afstand van alle bezwaren tegen jurisdictie of locatie in dergelijke rechtbanken.
11. Scheidbaarheid
Als één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank onuitvoerbaar of ongeldig wordt verklaard, blijven de geldigheid en uitvoerbaarheid van het uitvoerbare deel van een dergelijke bepaling en/of de resterende bepalingen hierdoor onaangetast.

Tilak Healthcare en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.