Privacybeleid voor zorgprofessionals

V2.0/ 2022-05-02
Dit privacybeleid ("Beleid") is uitsluitend bestemd voor zorgprofessionals (partners, cliënten, potentiële cliënten of werknemers van bestaande en toekomstige partners, gebruikers van Tilak Healthcare-producten en de daarmee verband houdende diensten) en beschrijft de persoonsgegevens die Tilak Healthcare van u kan verzamelen in uw hoedanigheid als zorgprofessional tijdens interacties met u, alsook het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt en de rechten die u mag uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De onderneming die verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens (zoals in Deel A hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met dit Beleid is Tilak Healthcare S.A.S, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk, Verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Indien u online en/of via de interface van één van de medische hulpmiddelen van Tilak Healthcare met Tilak Healthcare communiceert, neem dan ook kennis van het privacybeleid dat op de websites van Tilak Healthcare beschikbaar is.

Uw vertrouwen is essentieel en Tilak Healthcare doet er alles aan om te zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd zijn.
A. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren of die betrekking hebben op een rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare persoon. Tilak Healthcare kan Persoonsgegevens verzamelen wanneer u vragen stelt aan en communiceert met Tilak Healthcare, tijdens vergaderingen en seminaries die door Tilak Healthcare en/of haar partners georganiseerd worden of wanneer u bepaalde evenementen, beurzen, programma’s en activiteiten met betrekking tot Tilak Healthcare bijwoont. Deze Persoonsgegevens worden rechtstreeks door u of door derden verstrekt, zoals de partners van Tilak Healthcare, gezondheidsautoriteiten en -organisaties, of worden via openbaar beschikbare betrouwbare bronnen (zoals Clinical Trials.gov, PubMed) verkregen.

De Persoonsgegevens die Tilak verwerkt omvatten uw achternaam, voornaam, geslacht, e-mailadres en/of postadres, vaste en/of mobiele telefoonnummer, gegevens met betrekking tot de uitoefening van uw beroep (bijv. takenpakket en functiebenaming voor artsen, beroepsnummer, opleiding, specialisaties, diploma's, publicaties, congresactiviteiten, biografieën, deelname aan klinische studies), naam van de praktijk, adres en contactgegevens van uw praktijk/ziekenhuis/instelling/gezondheidszorgcentrum en het bijbehorende registratienummer, bijbehorende team, uw elektronische identificatiegegevens die nodig zijn voor toegang tot de diensten en applicaties van Tilak Healthcare (bijv. inloggegevens, toegangsrechten, wachtwoorden, uw IP-adres, online identificatiemiddelen/cookies, logbestanden, datum en tijd van toegang en inloggen, beeld- of geluidsopnamen zoals van videobewaking wanneer u zich in onze gebouwen bevindt), gegevens met betrekking tot uw gebruikersprofiel of gegevens die rechtstreeks door u verstrekt worden via formulieren en enquêtes.

Tilak Healthcare zal uw Persoonsgegevens slechts verwerken als een dergelijke verwerking gerechtvaardigd is en in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, d.w.z. als de verwerking noodzakelijk is (i) voor de uitvoering van een contract of van precontractuele maatregelen, (ii) om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende verplichtingen van Tilak Healthcare, (iii) met het oog op de rechtmatige belangen van Tilak Healthcare of (iv) als Tilak Healthcare uw voorafgaande, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen, zoals in Deel B hieronder verder beschreven.

Indien u bezwaar maakt tegen het verzamelen, opslaan en/of gebruiken van uw Persoonsgegevens dient u de Functionaris voor gegevensbescherming onverwijld in te lichten via e-mail naar dpo@tilakhealthcare.com. Indien deze Persoonsgegevens echter noodzakelijk zijn opdat Tilak Healthcare toegang zou kunnen leveren tot het dashboard van het product of tot de gevraagde diensten, dan kan Tilak Healthcare u geen toegang geven tot het betreffende dashboard of kan ze deze diensten niet leveren.
B. Gebruik van Persoonsgegevens en rechtsgrond hiervoor
Tilak Healthcare gebruikt Persoonsgegevens om:
 • met u in interactie te treden in het kader van een contractuele of precontractuele relatie. De verwerking door Tilak Healthcare is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om contractuele stappen te ondernemen;
 • strategische en onderzoeksdoeleinden te verwezenlijken: zo zullen we bijvoorbeeld met belangrijke opinieleiders samenwerken om ons in staat te stellen om met meer kennis van zaken objectieve beslissingen te nemen. De verwerking door Tilak Healthcare voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de met dergelijke belangrijke opinieleiders gesloten overeenkomst;
 • op uw verzoeken te reageren en om u daadwerkelijk bij te staan. De verwerking door Tilak Healthcare voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om contractuele stappen te ondernemen en voor de gebruikers van ons product. We hebben er ook een rechtmatig belang bij om uw vragen te beantwoorden en om u bij te staan wanneer u onze producten en diensten gebruikt;
 • de kwaliteit van uw interacties met Tilak Healthcare en van de producten, applicaties en diensten van Tilak Healthcare te verbeteren door deze aan uw behoeften aan te passen dankzij de persoonsgegevens die u ons aan de hand van enquêtes en opiniepeilingen rechtstreeks verstrekt hebt; we hebben er een rechtmatig belang bij om de persoonsgegevens te verwerken die u rechtstreeks aan de hand van enquêtes en opiniepeilingen verstrekt hebt, teneinde een beter beeld te hebben van uw mening over en interesse in onze producten, diensten en applicaties zodat we deze aan uw behoeften kunnen aanpassen;
 • u communicatie te bezorgen over de producten en diensten van Tilak Healthcare, wetenschappelijke/gezondheidsgerelateerde onderwerpen, evenals uitnodigingen voor evenementen of promotiebijeenkomsten zoals (al dan niet digitale) wetenschappelijke evenementen of conferenties), die naargelang uw vakgebied en professionele interesses gepersonaliseerd kan worden indien we uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben. De verwerking van uw Persoonsgegevens is dan gebaseerd op uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming;
 • Tilak Healthcare in staat te stellen om haar activiteiten uit te voeren in overeenstemming met haar wettelijke, regelgevende en deontologische verplichtingen en volgens de in de bedrijfstak gebruikelijke goede praktijken en in het bijzonder diegene die van toepassing zijn op transparantie (zoals de betaling van vergoedingen, reis- en verblijfkosten en andere kosten), gerechtelijke procedures, een rechterlijke uitspraak een verzoek van de regering). De verwerking is dan noodzakelijk voor de goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en ook om te voldoen aan onze hierboven gepreciseerde regelgevende en wettelijke verplichtingen;
 • onze Gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke rechten af te dwingen; om te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving en verzoeken van overheidsinstanties en/of regelgevende agentschappen vb. voor traceerbaarheid zorgen en de verplichtingen naleven rond het vastleggen en melden van gegevens inzake materiovigilantie; en om te voldoen aan de branchenormen en aan ons beleid. De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en ook om te voldoen aan onze regelgevende en wettelijke verplichtingen om zulke informatie te verzamelen;
 • auditactiviteiten uit te voeren, de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op het rechtmatig belang van Tilak Healthcare om audits uit te voeren om na te gaan of en te zorgen dat de interne processen van Tilak Healthcare functioneren zoals bedoeld en in overeenstemming met onze interne protocollen. Evenzo zal Tilak audits uitvoeren om uw vergunning te bevestigen en/of om te bevestigen of u bepaalde producten, diensten en informatie mag gebruiken of er toegang toe mag krijgen en zodoende de wettelijke verplichtingen van Tilak als Bedrijf van medische hulpmiddelen naleven;
 • voor statistische doeleinden of om onderhoudswerkzaamheden uit te oefenen. We hebben er een rechtmatig belang bij om u de best mogelijke dienstverlening te bieden, zoals bijvoorbeeld ondersteunende activiteiten voor producten en/of diensten uitoefenen, bugs en servicefouten identificeren en oplossen;
 • om een reorganisatie, fusie, verkoop, afstand, overdracht of een andere vervreemding van de zakelijke activiteiten van Tilak Healthcare voor te bereiden, uit te voeren en te implementeren. We hebben er een rechtmatig belang bij om onze zakelijke activiteiten naargelang onze behoeften en doelstellingen te reorganiseren, evenals deze te verkopen, er afstand van te doen of deze over te dragen aan een derde waarmee we daartoe een contractuele overeenkomst hebben gesloten;
 • elk ander doeleinde dat door de wet en/of de autoriteiten verplicht wordt opgelegd. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze regelgevende en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld wanneer een overheid Persoonsgegevens opvraagt ter ondersteuning van de validering, ontwikkeling en/of terugbetaling van onze producten en diensten;
 • ter beveiliging en om fraude op te sporen en te voorkomen:
 1. om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en die van uw patiënt te waarborgen, verzamelt Tilak Healthcare uw persoonsgegevens om te bevestigen of u bepaalde producten, diensten en informatie mag gebruiken of er toegang toe mag krijgen, aangezien sommige producten, diensten en informatie mogelijk alleen geschikt of toegankelijk zijn voor personen die aan bepaalde geschiktheids(vergunnings-)criteria of aan andere criteria voldoen. In dergelijke gevallen kan Tilak Healthcare nagaan of u wel degelijk aan dergelijke criteria voldoet;
 2. om voor een veilige omgeving te zorgen op onze evenementen, in onze faciliteiten of netwerken;
 3. uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden om contact met u op te nemen in geval van beschadiging van gegevens na een bug of misbruik van een product en/of de diensten, om mogelijke problemen in verband met uw account op te lossen.
We hebben er een rechtmatig belang bij om uw Persoonsgegevens te gebruiken om illegale activiteiten of de ongeoorloofde toegang tot onze sites, faciliteiten en via het gebruik van onze producten en diensten te voorkomen

De Persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan:
 • personeel van Tilak Healthcare en van haar verbonden ondernemingen voor de in dit Beleid omschreven doeleinden;
 • dienstverleners van Tilak Healthcare met als enig doel het leveren van bepaalde diensten zoals gegevensanalyse, datatechnologie en bijbehorende infrastructuur, klantenservice, audits en andere diensten;
 • ondernemingen waarmee Tilak Healthcare samenwerkt voor de gezamenlijke ontwikkeling, distributie, promotie en/of marketing van bepaalde producten of diensten of zakenpartners (in voorkomend geval);
 • nationale en/of internationale rechtbanken of overheidsinstanties, regelgevende instanties, staatsgezag;
 • advocaten, gemachtigden en adviseurs in verband met een verkoop of een overdracht van alle of een deel van onze zakelijke activiteiten of activa.
C. Beveiliging van Persoonsgegevens en Bewaartermijn
De beveiliging van Persoonsgegevens om te voorkomen dat ze verloren raken, vernietigd, verduisterd of gewijzigd worden, is heel belangrijk voor Tilak Healthcare. Het neemt dan ook structurele, technische en administratieve maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Tilak Healthcare bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om het doeleinde te verwezenlijken waarvoor ze waren verzameld of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen zoals in dit Beleid beschreven. Tilak Healthcare bepaalt de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (i) de duur van de relatie met u, gedurende dewelke u de website en/of dashboarden van Tilak Healthcare bezoekt, tenzij er een andere bewaartermijn wordt opgelegd door wettelijke of regelgevende verplichtingen; (ii) de duur van een wettelijke verplichting van Tilak Healthcare of (iii) de aanbevolen bewaartermijn met het oog op het statuut van Tilak Healthcare als fabrikant van medische hulpmiddelen (geldende verjaringstermijn, rechtszaken of onderzoeken door toezichthouders). Op het einde van de bewaartermijn worden uw Persoonsgegevens uit onze actieve systemen verwijderd.
D. Grensoverschrijdende overdracht
De verzamelde Persoonsgegevens kunnen in alle landen opgeslagen en verwerkt worden waarin Tilak Healthcare een verbonden onderneming of infrastructuur heeft of waarin Tilak Healthcare dienstverleners inschakelt, met inbegrip van de Verenigde Staten.

Wanneer we informatie verwerken in landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het eigen land van een persoon, dan zullen we redelijke en gepaste wettelijke en beveiligingsmaatregelen treffen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of bekendmaking, waaronder, zonder zich hiertoe te beperken, het hanteren van bindende contracten die een afdoende bescherming van informatie over personen vereisen.

Voor inwoners van de EER: wanneer we uw informatie buiten de EER of Zwitserland overdragen, dan zullen we de nodige stappen ondernemen om te zorgen voor voldoende waarborgen ter bescherming van uw informatie. Dergelijke waarborgen omvatten het gebruik van de recentste modelcontractbepalingen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd.
E. Herzieningen
Tilak Healthcare behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van dit Beleid te wijzigen en/of bij te werken. Alle wijzigingen van het Beleid worden van kracht zodra ze op de Site gepubliceerd worden.
F. Uw rechten
Als u vragen hebt over dit Beleid of als u wilt verzoeken om de uitoefening van uw individuele rechten, zoals uw recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, het wissen van uw Persoonsgegevens, het bezwaar maken tegen de verwerking, het intrekken van uw toestemming, het geven van instructies over wat er met uw Persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wilt uitoefenen (indien van toepassing), kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Tilak Healthcare via dpo@tilakhealthcare.com of een brief naar ons sturen op het volgende adres: Tilak Healthcare S. A.S, 74 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk, contact@tilakhealthcare.com, tel. 33 1 85 73 27 02. In alle verzoeken moet de gevraagde actie worden gespecificeerd.

Indien we gegronde redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, dan behoudt Tilak Healthcare zich het recht voor om uw identiteit te controleren vooraleer uw verzoek in te willigen.

Hou er rekening mee dat Tilak Healthcare mogelijke sommige Persoonsgegevens moet bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die vóór het verzoek tot wijziging of verwijdering zijn gestart.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw land, regio of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. De bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in Frankrijk is de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (https://www.cnil.fr). De bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in België is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Autorité de protection des données - www.dataprotectionauthority.be).